Dansk vitensenter for energieffektivisering

I Danmark har de valgt å rette innsatsen mot det utførende leddet i byggenæringen for å få ned energiforbruket i eksisterene bygningsmasse. Dansk Videncenter for energibesparelser i bygninger har laget både veiledere og kurs for rehabilitering av småhus.


Lavenergiprogrammet på omvisning.
Lavenergiprogrammet på omvisning på EnergyFlexHouse i Danmark. Fv. Vagn Holk Lauridsen fra Videncenteret, Gunnar Grini fra BE, Guro Hauge fra LEP og leder for prosjektet Mikael Grimmig. Veslemøy Nestvold

Lavenergiprogrammet var nylig på besøk hos dansk  Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB)  for å få høre om deres erfaringer med kompetanseheving i byggenæringen innenfor energieffektivisering og lavenergibygging. VEB tilsvarer Lavenergiprogrammet i Danmark og de er samlokaliserte og har et utstrakt samarbeid med Teknologisk Institut i Taastrup.

Praktisk håndbok

I tillegg til kurs og opplæring av energiveiledere i utførende del av byggenæringen, har de laget en praktisk  håndbok til bruk for håndverkere som skal i gang med rehabiliteringsprosjekter. Håndboken er  lagt opp med både tegninger av løsninger, regnestykker som viser besparelser som håndverkerne kan bruke overfor kunden, det er beskrevet i detalj hvordan jobben skal gjøres og det er laget en sjekkliste til hver detalj om hva man bør gjøre dersom det for eksempel er skader på taket med påfølgende fuktproblemer.

I tillegg til håndboken som er gratis tilgjengelig for alle håndverkere, jobber senteret med kursing av energiveiledere. Til nå er 1200 veiledere utdannet  og kursene arrangeres både lokalt og på Teknologisk Institut.

3-årig satsing

Dansk Videncenter for energibesparelser i bygninger er etablert som ledd i den energipolitiske avtalen  fra februar 2008. Det er avsatt 32 millioner kroner for en 3-års periode fra etablering i 2008 og til og med drift i 2011.  Videncenteret har valgt en offensiv satsing mot utførende håndverkere og privatmarkedet for småhus på rehabilitering. Etter å ha gjennomført en større kartlegging valgte de de proffmarkedet for rehabilitering for å få hurtigst mulig resultater innen energieffektivisering, sier seksjonsleder Vagn Holk Lauridsen ved Videncenteret.

Nå skal arbeidet videreføres blant annet gjennom EU-prosjektet Build-up som har som mål å få kartlagt og evaluert hele den europeiske byggenæringen. Lavenergiprogrammet kommer også til å jobbe opp mot dette prosjektet.

Tett samarbeid med Teknologisk Institut

Videncenteret jobber tett opp mot Teknologisk Institut (TI) som også arrangerer Lavenergiskolen for boligbyggeri for prosjekterende arkitekter og ingeniører. TI har en offensiv satsing mot energi-løsninger og energieffektiv bygging og har blant annet bygget to fullskala boliger kalt EnergyFlexHouse hvor det drives intensiv forskning på både tekniske løsninger og brukerpåvirkning.

EnergyFlexHouse

Det ene huset bebos av en familie på to voksne og to ungdommer i en tremåneders periode og det er stor pågang fra familier som ønsker å teste ut passivhus. Alt energiforbruk i boligen måles hvert kvarter og følges nøye av forskerne via internett. I dette huset er det først og fremst hvordan huset brukes, hva som påvirker elforbruket og vaner som kartlegges og studeres. Familiene kan selv følge med på eget forbruk og totalen varierer veldig mye fra en familie til en annen. Huset disponerer også en elbil. I det ubebodde huset er det tekniske løsninger og materialer som uttestes.

Dette viser energiforbruket i huset som er bebodd, hvor mye energi som er til overs på totalt elforbruk, ladingen av elbilen samt varmtvannforbruket blant annet.

Oppdatert 23.06.2015 14:44