Finansdepartementet: ENØK har ingen effekt

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at enøk-tiltak i boliger ikke fører til at folk bruker mindre energi. Men er det egentlig sånn?


Siv Jensen blir intervjuet.
Finansdepartementet skriver at folk bruker det de sparer i energi på høyere innetemperatur. Men, stemmer dette? Foto: FremskrittspartietFoto: Fremskrittspartiet

I statsbudsjettet for 2015 skriver Finansdepartementet ”Undersøkelser har vist at en mulig energibesparelse som følge av enøk-tiltak i mange tilfeller tas ut høyere innetemperatur, uten at energiforbruket går ned.”

Det betyr i så fall at regjeringen mener at energieffektivisering ikke nytter. At selv om huseiere etterisolerer loftet, installerer varmepumper og skifter ut vinduer, så bruker de ikke mindre energi. Men, stemmer egentlig dette?

I Statistisk sentralbyrås statistikk om energibruk i husholdningene fra 2012 skriver SSB at energieffektivisering av gamle boliger og energikravene til nye boliger fører til at energiforbruket er redusert.

Varmepumper – økt komfort, men ingen energisparing?

Det har vært mye diskutert om varmepumper gjør at folk bruker det de sparer på høyere innetemperatur. SSB viser til at boliger med varmepumpe bruker noe mindre energi enn boliger uten varmepumpe. Det betyr ikke nødvendigvis at strømforbruket går ned, men at varmepumpe erstatter olje eller ved som energikilde.

Energibruken i boliger har flatet ut

Norges vassdrags og energidirektoratets (NVE) energibruksrapport fra 2012 har mange av de samme konklusjonen som SSBs statistikk. NVE har undersøkt hvorfor energibruken i husholdningen har flatet ut til tross for at vi blir flere innbyggere som bruker flere elektriske apparater.

NVE slår fast at det er to grunner til dette: Den ene er at vi bor på færre kvadratmeter i dag enn det vi gjorde i 1990. Den andre grunnen er at det er gjennomført energieffektiviseringstiltak.

NVE peker på  fem tiltak som har ført til lavere energiforbruk i boliger:

 

  • forbedring av eksisterende boliger
  • installering av varmepumpe, hvilket har medført en årlig nedgang i energibruken på 1,8 – 2,9 TWh
  • utskifting av gamle oljekjeler og gamle vedovner til mer effektive oppvarmingssystemer
  • strengere energikrav til nye boliger
  • mer effektive varmtvannstanker og bruk av sparedusj

 

Bedre komfort – men også energieffektivisering

Det kan være at noe av gevinsten ved energieffektivisering reduseres  fordi folk øker innetemperaturen.  Men det utgjør ikke så mye at energieffektivisering ikke gir resultater. Det er med andre ord ingen grunn til å slutte å jobbe for økt energieffektivisering. Heller ikke i Finansdepartementet


Oppdatert 23.06.2015 13:07