Gårdeiere mer på hugget

Etter noen år «på gjerdet», er gårdeierne i ferd med å få øynene opp for mulighetene de har for å energieffektivisere sine gårder. Men byggebransjen må bli enda flinkere til å fortelle dem om mulighetene.


Grønne bygg
Flere klimabevisste leietakere og større tilbud av virkemidler er noen av årsakene til at interessen for energisparing øker hos gårdeiere. Men byggebransjen kan fremdeles bli enda bedre til å fortelle om mulighetene. Illustrasjonsfoto: Istock/li jingwang

– Fra å være et ikke-eksisterende tema, har nå energieffektivisering blitt et vanlig tema i styrerommene, hevder partner Jørgen Festervoll hos ADAPT Consulting. – Våre medlemmer merker økt interesse, men må bli flinkere til å selge inn løsningene, sier fagsjef Vigdis Sværen hos Nelfo/IEE.

– Vi har merket at leietakerne bidrar til at gårdeierne etterspør smarte energiløsninger, sier daglig leder Håkon Norvald Jacobsen hos installatøren Smart Elektro. – Ved gjennomgang av eksisterende bygningsmasse, kan vi ofte dokumentere et innsparingspotensial på 20–40 prosent i energiutgiftene, også på ganske nye bygg, sier fagsjef Espen Aronsen hos GK Inneklima.

Økt interesse for energieffektivisering blant NELFOS medlemmer

Elektroentreprenører og installatører som vil overtale kunder til å energieffektivisere sine yrkesbygg har aldri hatt bedre vilkår enn i dag. Verktøyene og virkemidlene er mange, mulighetene for opplæring og kompetansebygging er gode og ikke minst kundene er bevisste og villige til å øke verdien på sine bygninger med energisertifisering

Elektrobedriftenes arbeidsgiverorganisasjon Nelfo har vært på banen en stund med Interessegruppen for energieffektivisering (IEE), som jobber med markedsutvikling og opplæring for sine medlemsbedrifter.  Fagsjef Vigdis Sværen har merket en markant økning i interessen for energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse hos medlemsbedriftene.

Fagsjef Vigdis Sværen i Nelfo/IEE ønsker at enda flere av medlemsbedriftene benytter seg av Nelfos/IEEs tilbud. Foto: Nelfo
– Våre medlemmer merker økt interesse, men må bli flinkere til å selge inn løsningene, sier fagsjef Vigdis Sværen hos Nelfo/IEE.

– Dette er en trend i tiden, som har blitt forsterket av nye og skjerpede energikrav til nye bygg i TEK10, forteller Sværen til Lavenergiprogrammets nyhetsbrev. Dette har antakelig også påvirket interessen for energieffektivisering når gamle bygninger rehabiliteres, tror hun.

Vi har utredet nok

Partner Jørgen Festervoll i konsulentselskapet ADAPT Consulting AS er enig, og utdyper:

– Nå er vi kommet over i fasen der vi har utredet nok. Muligheter og barrierer rundt energieffektivisering av yrkesbygninger er grundig kartlagt. Alle faggrupper er klar over dette, kundene er bevisste, nå må vi for alvor komme oss over i løsningsfasen!

Partner Jørgen Festervoll i ADAPT Consulting etterlyser mer action fra bransjen i å overtale gårdeierne til energieffektivisering. Foto: ADAPT Consulting
– Det har skjedd en svært rask utvikling bare de siste to årene. Tidligere var energieffektivisering aldri på agendaen i styrerommene. Nå er det en fast post på programmet, hevder Festervoll.

Han peker på at virkemiddelapparatet aldri har vært bedre: Miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR, strengere tekniske byggeforskrifter, EPC-kontrakter som fordeler gevinst og risiko ved energieffektiviseringsprosjekter, bransjens generelle kompetanseheving til passivhuskrav og en rekke fora for faglig utveksling og kompetanseutvikling: Lavenergiprogrammet, Grønn Byggallianse, Enova, Interessegruppen for energieffektivisering i NELFO, ITB-forum (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) og møteplassen «Riktig med en gang» .

– Det har skjedd en svært rask utvikling bare de siste to årene. Tidligere var energieffektivisering aldri på agendaen i styrerommene. Nå er det en fast post på programmet, hevder Festervoll.

Leietakerne presser på

Fagsjef Espen Aronsen hos entreprenørbedriften GK forteller at gårdeierne ofte refererer til spørsmål fra leietakerne om bygningens CO2-avtrykk, om det er miljømerket og andre energirelaterte spørsmål. – Da blir det lettere for gårdeierne å få med seg leietakerne på å finansiere energieffektiviseringstiltak. Også tiltak som Grønne Leiekontrakter bidrar til dette.

Aronsen forteller at Enova-støtte også brukes eksternt for å promotere byggets energieffektivitet. – En Enova-krone er i denne sammenhengen mer verdt enn en alminnelig krone. Enova-støtten brukes ofte som et uformelt kvalitetsstempel på at bygget er miljøvennlig.

Gjennomgang av tekniske installasjoner kan gi mye energisparing

GK, som leverer både elektro-, rør- og ventilasjonstjenester, går ofte inn og analyserer bygningene for gårdeierne. Aronsen, som jobber i Inneklima-avdelingen, forteller at de ofte finner et energisparepotensial på 20–40 prosent, til og med i helt nye bygninger.

– Ofte dreier det seg da om at bygget er godt nok i seg selv, men utstyret og systemene er feil innstilt.

Han forteller at de tilbyr gårdeierne EPC-kontrakter som garanterer en viss energibesparelse, så kan han/hun vurdere det opp mot investeringen. Bommer GK på vurderingen, tar de den delen av energiregningen som overstiger garantimålet. Dersom de gjør det enda bedre enn garantien, deler de på gevinsten med kunden.

Kan du elektro? Samarbeid med dem som kan  rør, ventilasjon og bygningskropp !

Daglig leder Håkon Norvald Jacobsen hos elektroinstallatøren Smart Elektro har også merket seg at leietakerne har blitt mer miljøbevisste og påvirker gårdeierne. – Det gjør at vi får en lettere jobb med å selge inn de energismarte løsningene, sier han.

Som en relativt liten bedrift i markedet, etterspør Jacobsen mer tverrfaglig samarbeid med fokus på energieffektivisering i rehabiliteringsprosjektene. – Vi har «bare» elektrodelen, men må også ha med oss rør, ventilasjon og bygningskroppen når energieffektiviseringspotensialet skal utløses. Her må rådgiverne og tekniske fag samarbeide om løsningene, mener han.

Han peker også på at elektroinstallatørene selv har et potensial i å bli flinkere til å selge inn de gode løsningene. – Alt for mange byggentreprenører er fortsatt bare opptatt av å jobbe etter TEK 10 hvor de tekniske fagene kommer inn langt senere i prosessen.

Smart Elektro er med i Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) i NELFO – et nettverk av elektrobedrifter og leverandører som har eller ønsker å tilegne seg kunnskap og kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg. Foto: Smart Elektro
– Vi har «bare» elektrodelen, men må også ha med oss rør, ventilasjon og bygningskroppen når energieffektiviseringspotensialet skal utløses. Her må rådgiverne og tekniske fag samarbeide om løsningene, sier daglig leder Håkon Norvald Jacobsen hos elektroinstallatøren Smart Elektro

BREEAM er et viktig virkemiddel

Jørgen Festervoll peker på miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR som kanskje det viktigste virkemiddelet bransjen har for å gi en kunde incentiver for å gjøre noe med energibruken sin.

– Å ha miljøklassifiserte bygg, er etter hvert blitt viktig for byggeiere og gir økt verdi på eiendommen, både i et salgs- og et utleiermarked. Og til og med om bygningen får en relativt lav klassifisering, er det fremdeles veldig mye bedre enn ingen klassifisering, sier han.

Festervoll legger også til at BREEAM-NOR sørger for at metodikken og utfallet av klassifiseringen blir den samme, uansett hvilken faggruppe den initieres av.

– Dette er viktig for å få en objektiv vurdering av bygningen. Klassifiseringen skal ikke være motivert av noen faggruppes ønske om å selge inn nettopp deres løsninger, understreker han.

Ønsker du å lære mer om energieffektivisering?

Vigdis Sværen hos Nelfo og IEE forteller at de blant annet har innledet et samarbeid med Fagskolen i Telemark om å utdanne energirådgivere. – Dette er en tverrfaglig, teknisk utdannelse som kan bidra til å øke spesialkompetansen hos våre medlemmer. Utdanningen er nettbasert, og flere enn 200 studenter har til nå gjennomført denne. Disse og flere andre relevante kurs for elinstallatører finner du i NELFOskolens kurskalender.

Lavenergiprogrammets kalender finner du oversikt over kurs og konferanser som retter seg mot arkitekter, rådgivende ingeniører og håndverkere innenfor temaene energieffektivisering og energiomlegging.

 


Oppdatert 30.03.2016 11:20