Hvordan kan vi spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse?

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en plan for hvordan Norge kan spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har selskapet Gehør utarbeidet en rapport over de tiltakene som gir mest energisparing per krone.


Forside til rapporten Kostnadenseffektive energitiltaki eksisterende bygninger
Ikke overraskende viser Lavenergiprogrammets potensialstudie at det ligger et stort potensiale for energisparing i den eksisterende bygningsmassen ved å (1) installere varmepumper, (2) ta i bruk ny og mer energieffektiv teknologi (3) gjennomføre energieffektivisering samtidig med annet nødvendig vedlikehold og (4) optimalisere driften av yrkesbygg

10 Terrawatttimer tilsvarer 20 Alta-kraftverk. Hvordan skal vi klare å spare så mye energi i eksisterende bygg innen 2030 ? Som en start er det i hvert fall lurt å begynne med de lavthengende fruktene – de tiltakene som tidligere studier og rapporter har vist at er kostnadseffektive – enten fordi de er enkle å gjennomføre, gir mest energisparing per krone, eller begge deler.

Potensialstudien selskapet Gehør har utført på oppdrag fra Lavenergiprogrammet baserer seg på en gjennomgang av tilgjengelig litteratur på området. Gehør har ikke vurdert om tiltakene er lønnsomme – verken for samfunnet eller for den enkelte eier eller forvalter av byggene. Rapporten er utarbeidet av Gunnar Grini, Isak Oksvold og Ruth Astrid Sæter.

 

Hvordan spare 10TWH i eksisterende bygg? Forside litteraturstudie
Potensialstudien er basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur på området hvor kostnadseffektive energitiltak i den norske bygningsmassen har blitt kartlagt.

 

Potensialet for energieffektivisering er beregnet over en tidshorisont på 20 år

Det er lagt til grunn at alle tiltak på tekniske anlegg er realistiske å få gjennomført innenfor en periode på 20 år, fordi denne tidshorisonten gjerne samsvarer med den økonomiske levetiden. Når det gjelder tiltak på bygningers klimaskjerm regner vi med at dette vil måtte følge normal rehabiliteringstakt for slike arbeider for å være kostnadseffektivt.

For eksisterende yrkesbygg viser resultatene at følgende energitiltak gir de største energibesparelsene:

  • Installasjon av varmepumper: 1,9 TWh 
  • LED-belysning og lys-styring: 1,8 TWh 
  • Forbedret varmegjenvinning av ventilasjonsluft: 1,7 TWh 
  • Driftsoptimalisering, herunder energioppfølgingssystem og bruk av SD-anlegg: 1,1 TWh 

Potensialet for energisparing er størst i bygningskategorier som forretningsbygg, kontorbygg, skole og lett industri/verksted. Dette skyldes at det er slike bygningstyper som utgjør de største bruksarealene.

For eksisterende boliger viser resultatene at følgende energitiltak gir de største energibesparelsene:

  • Installasjon av varmepumper: 3,3 TWh 
  • Etterisolering av yttervegg, når det likevel utføres nødvendig rehabilitering: 0,9 TWh 
  • LED-belysning (og lys-styring): 0,9 TWh 
  • Bytte til vannbesparende utstyr/armaturer: 0,9 TWh 

Sparepotensialet er størst for eneboliger. Dette skyldes at eneboliger utgjør det største bruksarealet.

Nei, du kan ikke legge sammen til du får 10

Resultatene indikerer energisparepotensialet ved enkelttiltak. Det er ikke mulig å legge sammen de estimerte potensialene for enkelttiltakene for å komme frem til et samlet energisparepotensiale for hele bygningsmassen. Det skyldes at effekten av ett energitiltak kan påvirke effekten av et annet tiltak.

For eksempel vil etterisolering gi lavere oppvarmingsbehov, noe som igjen reduserer effekten av å installere varmepumpe. Samtidig kan tiltak virke forsterkende på hverandre. Utskifting til LED belysning vil gi økt behov for oppvarming, og øke effekten av å installere varmepumpe.

Vi har ikke beregnet effekten av dette og heller ikke inkludert evt. ”rebound-effekter”, dvs. at et energitiltak likevel ikke forventes å gi den energispareeffekten som de teoretiske beregningene skulle tilsi.

 

Kort oversikt over hovedtrekkene i potensialstudien

 

Gehør har utarbeidet en presentasjon av hovedtrekkene i potensialstudien som du enten kan bla i nedenfor, eller laste ned i PDF-format

Her kan du laste ned potensialstudien

 

Potensialstudien kommer med et vedlegg utarbeidet av Multiconsult. Vedlegget viser beregningene som ligger til grunn for hvor mye energi det er mulig å spare ved å forbedre varmegjenvinningen i ventilasjonsanlegget fra 80 til 85 % i eksisterende næringsbygg og fra 70 % til 80 % og videre fra 80 % til 85 %  i boliger som allerede har installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

 

 


Oppdatert 22.08.2017 13:36