Kompetanseplan for prosjekterende

Lavenergiprogrammet, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) , Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund har laget en kompetanseplan for prosjekteringsfagene for 2011-2017. Temaet er energibruk i bygninger i et bærekraftig perspektiv. - For oss er det nå viktig at gode kurstilbud utvikles og at byggenæringen benytter seg av disse.


En utstillingmodell av et hus

Kompetanseplanen beskriver hvilken kompetanse prosjekteringsfagene bør besitte innen temaet energieffektivt byggeri, og er ment å legge til rette for en målrettet kunnskapsoppbygging innen sektoren.

– For at vi skal få gode og robuste bygningstekniske løsninger, er det avgjørende at prosjekteringsfagene er i stand til å forstå og prosjektere gode energivennlige bygg, både når det gjelder nye og eksisterende bygninger, sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet.

 

Plukkliste

Kompetanseplanen er bygget opp som en plukkliste der relevante tema kan velges basert på behovet den enkelte har for kompetanseheving. Planen har spesielt fokus på tverrfaglighet og tidligfaserådgiving og vil være et viktig verktøy både for kursleverandører, bransjeorganisasjoner og bedrifter både for å kartlegge kompetansebehovet,  og vite på hvilke områder man trenger kunnskap for å møte de strenge energikravene som vil komme.

– For Lavenergiprogrammets del, er det avgjørende at planen blir distribuert ut til så mange som mulig. Til alle som er opptatt av og som ser viktigheten av at prosjekteringsfagene har riktig kompetanse når massemarkedet kommer, understreker Hauge.

Per i dag har vi flere pilotprosjekter som gjennomføres på passivhusnivå og disse har ofte tett oppfølging både fra Sintef Byggforsk, fra rådgivere med erfaring fra denne typen prosjekt eller fra Enovas støtteordninger.

Oppfordrer aktørene

–  Det er viktig bedriftseiere  og prosjektledere  etterspør kompetansetilbud  på området.  Ofte kommer dette opp i tilknytning til reelle prosjekter som skal gjennomføres i nær framtid. Da er det også viktig at aktørene på kursmarkedet er forberedet og i stand til å tilby kompetanseheving av god kvalitet, understreker Hauge.

– Vi oppfordrer mange til å bruke planen i planleggingsarbeidet med kursutvikling og som sjekkliste for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseheving på energiområdet.  Vi vil også i samarbeid med de andre organisasjonene videreutvikle planen.


Oppdatert 26.06.2015 13:40