Krev kompetanse i anbudene

Manglende krav i anbud bremser utviklingen av kompetanse på energieffektive løsninger hos entreprenørene. Omsorgsbygg har erfart at samspillkontrakter er et egnet verktøy for å stille slike krav.


Omsorgsbygg er antakelig Europas første offentlige byggherre som krever plusshusstandard i flere nye byggeprosjekter. Dette er Kilden Barnehage, som skal stå ferdig i 2018. Ill: LINK Arkitektur

Energikravene i byggteknisk forskrift ble strammet inn 1. januar i år, men fortsatt er det noen store byggherrer som ønsker å gå et par skritt videre. For å sikre at et plusshus holder høy kvalitet, er det viktig at de som bygger har riktig og god nok kompetanse.  Dilemmaet er at svært få byggherrer stiller direkte krav til kompetansen hos håndverkerne når de bestiller et bygg.

– Det stilles i stor grad funksjonskrav framfor kompetansekrav. Når kompetanse ikke blir etterspurt og stilt krav om, har ikke entreprenørene noen sterke insentiver til å investere i opplæring av sine medarbeidere,  mener seniorrådgiver i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

Bevis kan gjøre det lettere å etterspørre kompetanse

Tidligere i år bestilte Lavenergiprogrammet undersøkelsen «Betydningen av kompetanse for innkjøp av håndverktjenester» fra analysebyrået Ipsos.

– Alle skulle ønske at det ble stilt krav, men peker på alle andre når det blir snakk om hvem i kjeden som bør gjøre det. Undersøkelsen viser imidlertid at mange er positive til å innføre kompetansebevis på ulike områder for å gjøre det lettere å vurdere hvilken kompetanse den enkelte har og samtidig gjøre det lettere å etterspørre, sier Karlsen

Christine Molland Karlsen Lavenergiprogrammet
- Det bør lønne seg å være god. Stiller ikke byggherrene krav til kompetanse, vil ikke entreprenørene ha noen insentiver til å investere i opplæring, mener seniorrådgiver i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

Nye kommunale bygg i Oslo skal være plusshus

I Oslo har byrådet signalisert et tydelig ønske om at nye kommunale bygg som hovedregel skal være plusshus. Her (og i Norge for øvrig) var Omsorgsbygg først ute med å legge ut flere nye prosjekter på anbud, med et klart krav om at bygget skal produsere mer energi enn det bruker i løpet av levetiden.

Prosjektleder Lene Lad Johansen forteller at de på forhånd hadde begynt å bygge opp kompetansen på plusshus i organisasjonen, før de gikk ut med kunngjøringene.

– Vi har lært mye gjennom anskaffelsesprosessene og prosjekteringen av barnehagen Kilden i Bjerke bydel. Dette er et forbildeprosjekt gjennom programmet FutureBuilt, som har bidratt til en modning av organisasjonen knyttet til plusshus, sier Johansen.

Hun forteller at de har knyttet til seg flere forskningsmiljøer med samarbeidsavtaler.
– Vi deltar i flere forskningsprosjekter på tema som solenergi og klimagassutslipp knyttet til materialvalg.

Omsorgsbygg er også delaktig i en søknad om støtte til et kompetanseprosjekt sammen med SINTEF for å få forskningskompetanse tilført i alle disse nye plusshuspilotene.
– Det vil bli pilotprosjekter innen flere kategorier, som barnehager, sykehjem, brannstasjoner, legevakter og så videre.

Lene Lad Johansen leder oppbyggingen av plusshuskompetanse hos Omsorgsbygg. Foto: Atle Abelsen

Omsorgsbygg inngår samspillkontrakter med hovedentreprenør

Lene Lad Johansen forteller at blant de viktigste erfaringene fra arbeidet med Kilden barnehage så langt, er at det kan være smart å inngå en samspillkontrakt med en hovedleverandør i starten. Som en stor byggherre, med flere prosjekter på trappene, mente Omsorgsbygg at det også være lurt med en dialogkonferanse med aktuelle leverandører på forhånd.

– Hvert enkelt av prosjektene skal ha en hovedleverandør. Etter å ha konkurrert på kunnskap og oppdragsforståelse, starter vi et samspillprosjekt som diskuterer forskjellige løsninger. Etter å ha blitt enige om løsninger og pris, går prosjektet over i en mer ordinær totalentreprise.

En ulempe ved å velge en hovedleverandør så tidlig, er at byggherren kan gå glipp av smarte løsninger fra mindre leverandører.

– Det er en utfordring å unngå å ekskludere nytenkere og flinke folk i små firmaer, som kan ha mye å by på. Vi oppfordrer hovedentreprenøren til å være åpen for slike underleverandører der de selv kanskje ikke har like gode løsninger. Men vi vil ikke ha delentrepriser, understreker Johansen.

Stiller funksjonskrav til totalentreprenør

Når Omsorgsbygg søker etter entreprenører til sine plusshusprosjekter, legger de vekt på funksjoner og behov.

– Vi er ikke teknologiorienterte i den fasen. Derfor velger vi leverandør etter funksjonskrav, som er veldig vanlig i totalentrepriser.

Et av de viktigste kravene er i denne sammenhengen er at bygget skal produsere mer energi enn det forbruker, over året.

– Men i samspillkontrakter kan vi stille mer krav til kompetanse. Konkurransen går da mest på kunnskap og oppdragsforståelse, gjennom hvordan entreprenørene tenker seg å løse oppgavene.

Det var LINK Arkitektur AS som gikk seirende ut av konkurransen om Kilden Barnehage. Men det er fortsatt fjorten andre banebrytende barnehager å konkurrere om. Ill: LINK Arkitektur

Døgnkontinuerlig drift gir større utfordringer

Selv om planleggingen og prosjekteringen av Kilden barnehage ble først påbegynt, kommer Omsorgsbygg til å ferdigstille sju andre barnehager før Kilden ferdigstilles i 2018. I alt 2000 barnehageplasser fordelt på 15 nye barnehager skal bli klare de neste tre årene. I tillegg planlegger Omsorgsbygg tre sykehjem og en omsorgsbolig de neste fire–fem årene.

– Å prosjektere sykehjem og omsorgsboliger som plusshus blir en mye mer utfordrende oppgave enn i barnehagene. Hovedårsaken er at energiforbruket er mye høyere i bygg med døgnkontinuerlig drift, enn i barnehager med drift bare halve døgnet. Det setter enda strengere krav til energieffektive løsninger, og en enda bedre utnyttelse av hver kvadratmeter som kan utnyttes til å produsere energi.

Omsorgsbygg håper på støtte fra Enova til noen av barnehagene når de kommer i byggefasen, og at de er veldig klar over nettopp denne problemstillingen.

–  For Enova holder ikke bare at det er passivhus med solceller. Det må være noe innovasjon i prosjektet for at de skal støtte nybygg. Så jeg antar et dette er noe vi kan få støtte til, når vi blir nødt til å teste nye løsninger for bygg med døgnkontinuerlig drift.

Krevende å sørge for en god prosess med alle samarbeidspartnere

Lene Lad Johansen oppsummerer Omsorgsbyggs erfaringer med plusshusplanlegging og -prosjektering, og anbudsarbeid, med følgende:

– Den største utfordringen for oss som byggherre ligger i å sørge for en god prosess. Det er mange partnere som skal samarbeide om å finne de beste løsningene, og det er rom for få feil.

Omsorgsbygg skal bygge følgende plusshus de neste årene:

Barnehager:

  • Ferdigstilles høsten 2017: Fossum, Bråtenalleen, Haugenstien, Lilleslottet, Lia, Marmorberget og Prinsdalsbråten
  • Ferdigstilles høsten 2018: Kilden, Munkerud skole barnehage og Bogerud gård
  • Ferdigstilles høsten 2019: Sætra, Vollebekkveien, Gransletta, Skullerudbakken og Sognsveien

Sykehjem:

  • Lindeberg (tentativ ferdigstillelse 2020), Tåsen (tentativ ferdigstillelse 2020) og Ryen (tentativ ferdigstillelse 2021)

Omsorgsboliger:

  • Hovseterveien 20 (ferdigstillelse foreløpig ikke satt, regulering under oppstart)

Oppdatert 03.11.2016 15:14