Dette er energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17)

1. januar 2016 kom det nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK 10). Overgangsordningen varte til 1. januar 2017. I den nye forskriften (TEK 17) er energikravene uendret. Her får du oversikt over hva energikravene innebærer for deg som arkitekt, rådgivende ingeniør eller håndverker.


Energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17) stiller strenge krav til luftlekkasjer. Samarbeid mellom faggrupper på byggeplass blir viktig for å klare kravene
 • Denne saken er oppdatert etter at ny veileder til byggteknisk forskrift (TEK10) kom 1 juli 2016. 
 • TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017. Det medførte ingen endringer i energikravene. Overgangsordningen varer til 1. januar 2018.

I praksis betyr det nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 0,8), bedre tetthet (lekkasjetall 0,6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi. Det blir fortsatt mulig å benytte tiltaksmetoden.

Nye energirammer for utvalgte bygningskategorier:

Bygningskategori TEK10 før 1.1.2016 TEK10 etter 1.1. 2016 og TEK17
Småhus* 130 110
Boligblokk 115 95
Barnehage 140 135
Kontorbygning 150 115
Skolebygning 120 110
Universitet/høyskole 160 125
Sykehus** 300 225
Sykehjem** 215 195

* samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA. Energirammen er beregnet for 160 m2 bolig.

**Litt høyere verdier for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte.

Kilde: TEK17 og www.regjeringen.no

Tiltaksmetoden består for boliger

Kravene til energieffektivitet for boliger kan fortsatt oppfylles med ni energitiltak i stedet for å oppfylle kravet til energirammer (§14-2 punkt 2). I praksis betyr det at du ikke trenger å beregne energiramme i henhold til standarden NS3031 hvis du følger energitiltakene.

Den viktigste innskjerpingen for bygningstekniske krav handler om tetthet: Et lekkasjetall på 0,6 er lagt til grunn for energirammene, og for tiltaksmetoden. For boliger er det en stor skjerping av kravet som gjaldt i byggteknisk forskrift (TEK10) før 1. januar 2016  på 2,5.

Her kan du lære mer om luftlekkasjer og lufttetthet

Flere av de andre energitiltakene er strengere enn i dagens forskrift – blant annet omfatter det U-verdi for gulv og vinduer, virkningsgrad for varmegjenvinner og SFP-faktor. To tiltak er blitt mindre strenge enn dagens byggtekniske forskrfit: vindusareal og normalisert kuldebroverdi.

Slik blir de nye energitiltakene:

Energitiltak  TEK10 etter 1.1.2016 og TEK17 TEK10 før 1.1.2016
1. U-verdi yttervegg [W/m2K] ≤ 0,18 samme
2. U-verdi tak [W/m2K] ≤ 0,13 samme
3. U-verdi gulv [W/m2K] ≤ 0,10 ≤ 0,15
4. U-verdi vinduer og dører [W/m2K] ≤ 0,8 ≤ 1,2
5. Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA 25 % 20 %
6. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg ≥ 80 %, ≥ 70 %
7. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP-faktor, [kW/(m3/s)]): ≤ 1,5 ≤2,5 for boliger
8. Lekkasjetall ≤ 0,6 ≤ 2,5 for boliger
9. Normalisert kuldebroverdi:·      småhus·      boligblokk  ≤ 0,05
≤ 0,07
≤ 0,03
≤ 0,06

Skjerper minimumskravene

Både med energitiltaksmetoden og energirammene kan du omfordele mellom ulike tiltak så lenge energirammen ikke øker – og så lenge du oppfyller minimumskravene i §14-3. Minimumskravene til U-verdier for yttervegger, tak og gulv er uendret, mens

 • minimumskrav til U-verdier på vindu og dør skjerpes til 1,2 (W/m2K), og
 • minimumskrav til lekkasjetall skjerpes fra 3,0 til 1,5 luftveksling/time.

Myndighetene forsterker også kravet til å isolere rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varmesystem. Der er teksten endret fra bør til skal.  Dessuten slår de nye energireglene fast at ”Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard”.

Samtidig er to minstekrav fjernet:

 • krav til varmetapstall for vinduer og dører.
  ( U-verdi for glass/vindu/dør multiplisert med andel vindus- og dørareal < 0,24)
 • krav til at solfaktor (gt) < 0,15 på solutsatte fasader.

Tilleggskrav for energieffektiv drift

De nye energireglene innfører to nye krav for å legge til rette for mer energieffektiv drift:

 • Energibudsjett skal beregnes med reelle verdier for den konkrete bygningen, ikke bare med normerte verdier som i kontrollberegninger.
 • Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha energimålere for romoppvarming, ventilasjon og tappevann.

Energiforsyning: Nei til fossilt, ja til strøm

De nye energireglene har viktige endringer for kravene til energiforsyning, blant annet:

 • Det er ikke tillatt å installere varmeløsninger for fossilt brensel.
 • Bygg under 1000 m2 kan bruke strøm til oppvarming.
 • Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein, men dette kravet gjelder ikke hvis
 1. boligen er utstyrt med vannbåren varme, eller
 2. årlig netto energibehov til oppvarming ikke er høyere enn energibehovet til passivhus ifølge standarden NS3700

Bygninger med over 1000 m2 oppvarmet BRA skal

 • ha ”energifleksible” varmesystemer
 • tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

Veilederen til dette punktet (§ 14-4, 2 ledd) ble endret 1 juli 2016, og sier nå at “Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014”.

Her finner du veiledningen til § 14-4 Krav til løsninger for energiforsyning 

Flere unntak

Bygg som produserer egen fornybar elektrisitet, får inntil 10 kWh/m2år høyere rammekrav. Forutsetningen er fornybar elektrisitetsproduksjon på minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA per år.

Småboliger og andre bygg under 70 m2 får betydelige fritak fra kravene:

 • Frittstående bygning opp til 70 m2 må bare oppfylle generelle krav, minimumskrav til energieffektivitet og kravet om ikke å installere løsning for fossilt brensel.
 • Fritidsboliger under 70 m2 slipper alle energikrav

For fritidsboliger med areal mellom 70 og 150 m2 gjelder bare generelle krav (§14-1), minimumskrav til energieffektivitet og forbudet mot fossilt brensel.

Laftede boliger og bygg får fortsatt unntak fra energikravene, og må bare oppfylle enkelte minimumskrav. Disse minimumskravene er mindre strenge enn øvrige minimumskrav.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2016. Søknader som kom inn til kommunen før 1. januar 2017, kan følge tidligere energikrav slik de var før 1. januar 2016..


Oppdatert 24.01.2018 15:53