Passivhus, plusshus, nullutslippsbygg…

Forvirret over begrepsbruken og hva som betyr hva? Her har du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene innen energieffektive og miljøvennlige bygg.


Illustrasjon av pilotbygget i Larvik. Illustrert av Snøhetta/EVE
Dette er Mulitkomfort-huset i Larvik, et plusshus.

Passivhus

Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus. Begrepet passiv kommer fra bruken av passive tiltak for å redusere energibehovet. Eksempler på passive tiltak er ekstra isolasjon og svært godt isolerte vinduer. I Norge har vi en egen standard som definerer passivhus boliger (NS 3700) og passivhus yrkesbygg (NS 3701). Les mer om passivhus og se forklarende film på nettsidene til Lavenergiprogrammet.

Lavenergibygg
Lavenergibygg for boliger og yrkesbygg er nærmere definert i henholdsvis NS 3700og NS 3701. Det er samme type krav til lavenergibygg, men kravene er litt mindre strenge krav enn til passivhus.

BREEAM
Miljøklassifiseringen BREEAM er en frivillig klassifisering av næringsbygg. Klassifiseringen ivaretar helheten i bygget og inkluderer flere kriterier som kjennetegner et miljøvennlig bygg. Energibruk er kun en av flere kategorier som må innfris for å få BREEAM-klassifisering.

Klassifiseringen gis etter poenggiving innenfor følgende ni kategorier:

  • helse og innemiljø
  • ledelse
  • transport
  • energi
  • arealplan og økologi
  • materialer
  • avfall
  • vann
  • forurensning

Innenfor kategorien energi kan et bygg oppnå totalt 24 poeng, noe som utgjør totalt 19 prosent av totalen i BREEAM-klassifiseringen. Det er Norwegian Green Building Council som eier BREEAM i Norge.
Nullutslippsbygg/ Zero Emission buildings

Et nullustlippsbygg er et svært energieffektivt bygg som “betaler tilbake” klimagassutslippene fra byggeprosessen gjennom å produsere energi, for eksempel ved hjelp av solceller.  For at regnskapet skal gå i balanse må bygget levere mer energi i løpet av et år enn det bruker. På den måten balanseres utslippene over byggets levetid. Valg av materialer er en viktig del av dette regnestykket, noe forskningssenteret ZEB jobber mye med.

Plusshus/ energipositive bygg

Et plusshus produserer mer energi enn som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og rive huset. Filmen over er produsert av Lavenergiprogrammet i forbindelse med prosjektet” Plusshus på pensum” og kan fritt benyttes av organisasjoner og bedrifter.

Nesten-nullenergibygg (nNEB)

I Norge er det i stortingsmeldingene om henholdsvis klima og bygg slått fast at nye bygninger i Norge skal holde nesten nullenerginivå fra 2020. Begrepet «nesten-nullenergibygg» er imidlertid ikke ferdig definert. Imidlertid er det nærliggende å forutsette at dette medfører at passivhusnivå innbærer et høyere ambisjonsnivå for energieffektivitet enn TEK10, og tilsvarende at nesten nullenerginivå signaliserer høyere ambisjoner enn passivhusnivå.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet, leverte Rambøll og Link arkitektur et forslag til nasjonal definisjon i november 2013. Rapporten kan du lese her

Svanemerket – bygninger
Svanemerket stiller krav til energibruk, materialer og byggevarer, kjemiske produkter og en lang rekke innemiljøfaktorer som er relevante for menneskers helse. Svanemerket stiller også krav til kvalitetssikring av byggeprosessen, deriblant avfallshåndtering på byggeplassen.

Aktivhus

Det finnes i dag ingen egen, offisiell definisjon av begrepet aktivhus.  I miljøet rundt GAIA-arkitekter blir begrepet brukt om et konsept de har utviklet for miljøvennlige og bærekraftige boliger. Et annet initiativ som også bruker begrepet er en internasjonal allianse av universiter, høyskoler, leverandører, entreprenører og andre som kaller seg ActiveHouse.  Begrepet blir også brukt av andre aktører, men da om hus tillagt andre verdier – slik som for eksempel  (aktive) tekniske løsninger for styring av lys og varme


Oppdatert 22.09.2015 13:01