Statsbudsjettet 2018: Lite nytt om energieffektivisering

Regjeringen foreslår ingen konkrete tiltak knyttet til målet om 10 TWh energieffektivisering, men øker overføringer til Enova. Direktoratet for byggkvalitet får midler til å videreføre Lavenergiprogrammets arbeid.


I juni 2016 ba Stortinget regjeringen fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg sammenlignet med dagens nivå. Stortinget fulgte opp dette med et nytt vedtak i mai i år, som ber regjeringen legge fram en plan for dette i forslaget til statsbudsjett for 2018.

– Planen skal inneholde en konkret nedtrappingsplan i bygg, og en virkemiddelpakke med eksisterende og nye virkemidler for å realisere målet, heter det i vedtaket.

– Eksisterende virkemidler er tilstrekkelig

Regjeringen mener rehabilitering og utskifting av bygningsmassen sammen med andre effektiviseringstiltak i eksisterende bygg er tilstrekkelig for å spare 10 TWh-målet fram mot 2030.
– Dei eksisterande verkemidla på området er tilstrekkeleg til å realisere denne sparinga, skriver Olje- og energidepartementet i forslaget til statsbudsjett.

Mer til Enova

Enova står for en viktig del av disse virkemidlene, og regjeringen foreslår å øke overføringene til Enova til 2,7 milliarder (fra 2,3 milliarder i år). Lavenergiprogrammet trekkes fram som en annen viktig virkemiddel-aktør for byggebransjen.
– En evaluering viser at Lavenergiprogrammet i stor grad har hevet kompetansen om energieffektivisering i byggenæringen, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forslaget til statsbudsjett.

Vil videreføre Lavenergiprogrammets arbeid

Regjeringen foreslår at Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) skal videreføre Lavenergiprogrammets kompetansearbeid, og foreslår 6,8 millioner kroner til DiBk.
– Dette er gode nyheter og bidrar til at Lavenergiprogrammets arbeid kan videreføres i direktoratet på en god måte, sier daglig leder Solveig Irgens.
–Vi får oppdraget og det følger ressurser med. Det er jeg svært glad for, sier administrerende direktør Morten Lie i DiBk.

Nye krav til varmeanlegg på stedet hvil

To Stortingsvedtak relevante for varmeanlegg i nye bygg står fortsatt på vent. I mai i fjor ba Stortinget regjeringen om å:

  • Innføre en bestemmelse slik at kommuner med tilknytningsplikt til fjernvarme kan kreve at nye bygninger utstyret med varmeanlegg som kan utnytte fjernvarmen
  • Innføre krav om at 60 % av netto varmebehov for bygninger over 1000 m2 kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder hvordan disse såkalte anmodningsvedtakene best kan følges opp.
– Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med saken i 2018, skriver departementet i forslaget til statsbudsjett for 2018.


Oppdatert 18.10.2017 22:42