Tetting rundt vinduer

Har du allerede gode rutiner for hvordan du tetter rundt vinduer, vil ikke de nye energikravene i TEK 17 bety store endringer for deg som håndverker. SINTEF anbefaler likevel at du vurdere å ta i bruk nye metoder for blant annet å beskytte mot slagregn.


Korrekt utført lufttetting rundt vinduene er avgjørende for å oppfylle nye og skjerpede lekkasjetall i TEK 17. Screenshot fra Monters anvisningsvideo.

Nye energikrav i den tekniske forskriften TEK 17 innebærer skjerpede krav til lekkasjetall i bygningen som helhet.

Entreprenører og byggherrer har fundert på hva det innebærer av nye metoder og produkter, spesielt når det gjelder for eksempel tettinger rundt vinduene.

Erfaringene viser imidlertid at det ikke blir noen stor forskjell i kravet til utførelse, annet enn at håndverkeren må være ekstra nøye.

Riktig utførelse er  viktig for å få lavt nok lekkasjetall

Det viktigste er at det er håndverkmessig tilfredsstillende utført. Entreprenørene fryktet på forhånd store konsekvenser for utførelsen, men har sett at dette går veldig greit.

For noen husmodeller har de økt Isolasjonsmengden, for andre husmodeller  har de valgt en litt bedre isolasjonsklasse. Arbeidsmetodene for tømrerne er de samme, men utførelsen må være førsteklasses.

Teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening, Trine Dyrstad Pettersen, understreker:

– Tetting rundt vinduer er enkelt. Metodene er i det store og det hele de samme som før de nye energikravene kom, sier hun.

Bruk godkjente produkter

Det er flere leverandører av tettesystemer og tetteprodukter som er på det norske markedet. Når du skal velge produkter og løsninger er det viktig å sjekke om disse har teknisk godkjenning i Norge.

Oversikt over godkjente produkter finner du på sintefcertification.no

Monter har laget en video som beskriver dette godt:

 

Lufttetting ved skifte av vindu. (Video: Montér)

Lufttetting rundt vinduer 

Du kan bruke flere ulike metoder for å tette rundt vinduer. Alle  gir gode resultater – fortsatt god håndverksmessig utførelse. Bruk av polyuretanskum bør begrenses av miljøhensyn.

  • Elastisk fugemasse lagt mot bunn-fyllingslist er velegnet som tetning i monteringsfugen.
  • Ekspanderende fugebånd kan leveres med damptett overflatebehandling. Dermed kan båndet sørge for lufttetting utvendig, og isolasjon av monteringsfugen så vel som damptetting på innsiden. Monter fugebåndene før vinduet settes inn, og vær nøye med å få hjørnene tette.
  • Tape og vindsperrestrimler med klebefelter beregnet for tetting rundt vindu: Velger du dette, kan du klebe på én eller begge sider for å få sikrere tetting, avhengig av om vinduet står langt inn eller lengre ut i veggen. Du må bruke tape med dokumentert varig heft mot materialene den kleber mot, for å sikre varig tetting.
  • Strimler av vindsperreduk klemmer du med trelekter mot vinduskarmens sider. Slike strimler er spesielt godt egnet der fugene er brede, eller der fugebredden varierer mye.

Vindsperrestrimler på rull: Flere produsenter leverer slike løsninger (systemløsninger) tilpasset sine vinduskarmer, i første rekke for trevinduer.

Lufttetting rundt vinduer kan gjøres på ulike måter. Bruk av polyuretanskum (til venstre) bør begrenses. I midten fugemasse og bunnfyllingslist, til høyre det samme pluss tape til å tette slissene. Kilde: Sintef Byggforsk.
Lufttetting med ekspanderende fugebånd (til venstre), tape og vindsperre-remse. Løsningen til høyre er mest brukt på trevinduer. Kilde: Sintef Byggforsk.

Hold tett og hold fukten ute

Økte nedbørsmengder på grunn av klimaendringer fører til et behov for økt motstand mot fukt, fordi mer nedbør også kan bety slagregn.

SINTEF Byggforsk opplyser at minst 75 prosent av skader som er registrert i deres skadearkiv, er relatert til fukt. De fleste skader oppstår på grunn av fukt fra utsiden av bygningen, som for eksempel slagregn.

Tetting rundt vinduer er altså ikke bare viktig for å innfri kravene til luftlekkasjer, men vel så mye for å beskytte bygget mot fukt utenfra.

Regntetting rundt vinduer

Når du plasserer vinduer litt inn i veggen, må du montere en helklebende, vanntett membran under vinduet og opp ca 50 mm langs sidene i vindussmyget. Det leder eventuelt regnvann som kommer inn på sidene eller under veggen ut igjen. Membranen vil også ta vare på lekkasjevann som kommer gjennom tapp-sliss-forbindelsen i karmen.

Plassering av vindu påvirker kuldebrotap

Hvordan du plasserer vinduer i fasaden, påvirker samlet kuldebroverdi for bygget. Bruker du tiltaksmetoden for boligbygninger i byggteknisk forskrift må normalisert kuldebroverdi være ≤ 0,05 for småhus, ≤ 0,07 for boligblokk. Energirammemetoden tar utgangspunkt i normalisert kuldebroverdi på ≤ 0,07.

Du har to hovedalternativer for å plassere vinduer:

  1. Du kan plassere vinduet plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet i veggen. Da trenger du ekstra fuktsikring under karm og vannbrettbeslag. Denne plasseringen reduserer kuldebrotapet.
  1. Du kan plassere vinduet langt ut slik at sporet i bunnkarmen for vannbrettbeslaget er i plan med vindsperra. Dette gir relativt stort kuldebrotap.

Siden det er mange meter vindusomkrets i en bygning, utgjør kuldebrotapet rundt vinduer en stor del av tillatt normalisert kuldebroverdi. For passivhus er det i praksis nesten er umulig å klare kravet uten å montere vinduene litt inn i veggen.


Oppdatert 13.11.2017 18:44