Vil evaluere passivhus i Norge

Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk, norske boligprodusenter og entreprenører samt myndighetene har søkt forskningsrådet om midler til å evaluere passivhus i Norge. Målet med forskningsprosjektet er å øke kunnskapen om boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå gjennom en omfattende evaluering av pilotprosjekter.


Temaet er brennaktuelt og det er mange aktører i den offentlige debatten som etterlyser mer forskning på området og konkrete erfaringer fra allerede oppførte prosjekter. Også i byggenæringen er det et stort behov for å få dokumentert  eksempler på gode løsninger. 

Bak søknaden står Lavenergiprogrammet, SINTEF Byggforsk, Boligprodusentenes forening, OBOS, Skanska, Mesterhus, Veidekke, Block Watne, Jadarhus og Fjogstadhus.

Myndigheter som Direktoratet for Byggkvalitet og Enova støtter også søknaden som ble sendt denne uken. I desember blir det klart om prosjektet får forskningsmidler fra Norges Forskningsråd.

Byggeteknikk og brukeropplevelser

Gjennom prosjektet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov (EBLE), ønsker partnerne å undersøke reell energibruk, termisk komfort, brukeroppleverlser, byggeprosess og risiko for fukt i konstruksjoner samt kostnadseffektivitet i passivhusene. Undersøkelsene skal gi byggenæringen kunnskap om gode løsninger som fungerer både i byggeteknisk forstand og fra brukernes perspektiv.

Grunnlag for anbefalte løsninger

Anbefalingene fra prosjektet vil også kunne danne grunnlag for utvikling av produkter, anvisninger og standarder og være viktig for myndighetene ved videre utvikling av virkemidler som vil påvirke byggsektoren i en mer energi- og klimariktig retning.

Et viktig mål er å legge til rette for formidling og erfaringsoverføring fra innovative prosjekter til praktisk byggevirksomhet. Dette er grunnen til at Lavenergiprogrammet ønsker å bruke resultatene fra prosjektet til å utvikle en offentlig tilgjengelig kunnskapsbase på www.lavenergiprogrammet.no  med informasjon om anbefalte byggeløsninger, gode byggeprosesser, kostnadsbildet og forslag til kravspesifikasjoner for passivhus. Resultatene skal også kunne brukes til utarbeiding av  fritt tilgjengelig kursmateriell om passivhusbygging.

Bolighus
Tilpasset brukerne: Resultatene fra forskningsprosjektet skal gi byggenæringen kunnskap om gode løsninger som fungerer både i byggeteknisk forstand og fra brukernes perspektiv.

Oppdatert 22.06.2015 16:36