Smart oppussing


Biokjel til oppvarming

Hensikt

Sørge for at boligen har et bærekraftig, miljøvennlig og fremtidsrettet oppvarmingssystem.

Kostnadsestimat

I eksempelhuset koster det 90.000–150.000 kroner å installere biokjel.

Estimatet baseres på installasjon av biokjel som dekker 100 % av rom og ventilasjonsvarme gjennom radiatoranlegg. Prisen vil avhenge av hvilken type kjel som velges.

Hvorfor nå?

En vurdering av dagens oppvarmingssystem er noe kunden bør gjøre i forbindelse med oppussing, da valg av ny varmekilde kan medføre tiltak som er enkle å gjennomføre når det er tilgang til vegger og gulv. En ny varmekilde basert på biobrensel med vannbåren distribusjon, vil medføre installasjoner som radiatorer, gulvvarme, trekking av rør til alle rom med mer. Dette er enklere å gjennomføre når det er tilgang til føringsveier i vegger og gulv.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Valg av energikilde er svært avhengig av størrelse på boligen. Den vanligste bioenergikilden i Norge er en rentbrennende vedovn. Andre løsninger er blant annet pelletsovner og biooljekjeler. Pelletsovner vil være en gunstig løsning i mange tilfeller, da disse kan fås i mange størrelser og varianter. Det vil som oftest være nødvendig å skifte ut eller etablere fyrkjel ved installasjon av biobrensel som energikilde. En større energileveranse for et bioenergisystem fås ved å tilkoble dette til et vannbårent varmesystem, og dette er en forutsetning for bruk av biooljekjeler.

Bemerk at eksisterende oljefyr ikke uten videre kan benyttes til fyring med bioolje, se egen seksjon om dette. (link)

Viktig informasjon til håndverker

Dimensjonering av fyrkjel og drivstofflager vil være viktig for å få til en god praktisk bruk. Enkelte typer bioolje har maksimal lagringstid på 12 måneder, og enkelte bioenergiklider er ikke så lett tilgjengelige. Et stort drivstofflager gjør det derfor enklere dersom slike kilder velges. Tanker til bioolje må være tilpasset den biooljekvaliteten som er tenkt brukt. Legg spesielt merke til behov for sirkulasjon og varming av enkelte kvaliteter.

Viktig for utførelse av tiltaket

Alle bioenergikilder krever forbrenning, og det må derfor etableres et fyrrom med fyrkjel, pipe og drivstofflager.

Muligheter og prinsipper

Bioenergi benytter energikilder som er biologisk nedbrytbare. Den vanligste bioenergikilden i Norge er ved, trepellets og treflis. Bioenergi er CO2-nøytralt, da utslippet fra forbrenningen vil være det samme som fra biologisk nedbryting. Andre bioenergikilder er bioolje og bioetanol som fremstilles av planter som raps, soya, sukkerrør og mais. Metangass fra søppelfyllinger er også en kilde til bioenergi som ofte benyttes til kjøretøy og oppvarming. Trepellets eller vedovn er det beste valget for små boliger som har behov for en oppvarmingskilde med mindre effekt enn 10 kW. Disse er billig i innkjøp og lagring av brensel er uproblematisk. For større boliger vil det være mer aktuelt med biooljefyr eller ovn for pellets eller vedflis, da disse avgir varme til vannbårent anlegg. Slike ovner krever tak eller silo for lagring av brensel.

En korrekt dimensjonert rentbrennende biolkjel vil kunne redusere miljøbelastningen fra en bolig med opp til 50 %.


Oppdatert 14.10.2015 14:26