Hva er et passivhus?

Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus.


Klikk på bildet og finn kravene til passivhus

 

Grunnen til at det kalles passivhus, er at man bruker passive tiltak for å redusere energibehovet:
  • yttervegger, tak og gulv mot grunn som er ekstra godt isolert
  • ekstra godt isolerte vinduer
  • godt tetthet og dermed svært få luftlekkasjer

For å få til god luftkvalitet og et godt inneklima i et passivhus bør man ha et ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning.

Hva er forskjellen på et passivhus og et TEK17-hus?

Det stilles i stor grad samme type krav til et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift og til et passivhus, men kravene til passivhus er strengere.

1 . januar 2016 kom det nye energikrav i byggteknisk forskrift. Disse kravene forble uendret da TEK 17 kom 1. juli 2017. Den største forskjellen mellom hus bygget i tråd med TEK 17 og kravene i NS 3700 til passivhus er at et passivhus vil ha mer isolasjon i vegger og tak.

Les også:

Norsk standard for passivhus

Norge har som det eneste landet i Europa en egen standard for passivhus. NS 3700 definerer kravene til boliger, mens NS 3701 definerer kravene til yrkesbygg. Her tar vi utgangspunkt i kravene i passivhusstandarden for boliger, NS 3700.

NORSK STANDARD:

NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – boliger

NS 3701:2012 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – yrkesbygg

1. Krav til varmetapstall

Kravet til varmetapstall i NS 3700 angir hvor stort varmetap bygget kan ha gjennom vegger, tak, golv, vinduer og dører, samt gjennom luftlekkasjer og ventilasjon:

  • passivhus under 100 m²: 0,53 W/ (m²*K)
  • passivhus mellom 100 og 250 m²: 0,48 W/ (m²*K)
  • passivhus større enn 250 m²: 0,43 W/ (m²*K)

I presentasjonen over får du forklart hva varmetapstall er. Presentasjonen er egnet for undervisning av elever i bygg- og anleggsteknikk og elektrofag.

 

2. Krav til oppvarmingsbehov

Oppvarmingsbehovet avhenger av klimaet og størrelsen på boligen, noe standarden tar hensyn til.  I et passivhus som er større en 250 m² skal ikke de som bor der behøve å bruke mer enn 15 kWh per m² til oppvarming. For mindre boliger og for steder med en årsmiddeltemperatur som er lavere enn 6,3 °C (tilsvarer ca Oslo-klima), er kravet justert.

 

3. Krav til energiforsyning

Oppvarmingen av et passivhus skal i størst mulig grad basere seg på andre energikilder enn olje, gass og elektrisitet.  Standarden sier “levert energi fra el og fossile brensler må være mindre enn netto energibehov fratrukket 50% av netto energibehov til varmtvann”.

I praksis betyr dette at hvis du dekker litt mer enn 50% av energibehovet til varmtvann ved hjelp av en fornybar energikilde, kan du dekke resten av energibehovet med bruk av elektrisitet.

Solfanger som dekker litt mer enn halvparten av varmtvannsbehovet vil oppfylle kravet. En løsning med varmepumpe og vannbåren varme er en annen måte å oppfylle kravet på.

4. Krav til bygningsdeler og komponenter

For å sikre energieffektive løsninger i alle deler av et passivhus, stiller NS 3700 minstekrav til både byggtekniske løsninger og ventilasjonssystemet:

 

Energitiltak Minstekrav
 U-verdi vinduer og dører   0,80 W/m²K
 Kuldebroverdi   0,03 W/m²K
 Varmegjenvinning ventilasjon   80%
 SFP-faktor ventilsjonsanlegget*   1,5 kW(m³/s)
 Lekkasjetallet ved 50 Pa   0,6 luftvekslinger per time

 

* SFP (Specific Fan Power, spesifikk vifteeffekt) er et tall som angir forholdet mellom hvor mye elektrisk effekt som er nødvendig for å drifte viftene i et ventilasjonsanlegg, og hvor store luftmengder som skiftes ut

Hvordan tilfredsstille kravene til et passivhus

Det er ikke nok å oppfylle minstekravene for å oppfylle standarden. Skal du prosjektere et passivhus, må du gjøre beregninger for hvert enkelt prosjekt. Både formen på bygget og lokalt klima påvirker hvordan du kan oppfylle kravene.

Denne tabellen  viser ett eksempel på hvordan du kan oppfylle kravene til passivhus (NS 3700) :

Energitiltak Krav Kommentar
 Golv på grunn  0,11 W/m²K  35 cm EPS
 Yttervegg  0,11 W/m²K  40 cm standard isolasjon
 Tak  0,09 W/m²K  45 cm standard isolasjon
 Vinduer og dører  0,75 W/m²K  3-lags glass, isolert karm
 Lekkasjetall  0,6 luftutveksling pr time  Meget tett bygningskropp
 Varmegjenvinning  82%  God roterende varmegjenvinner

 

Det finnes superisolerende produkter på markedet som gir tynnere vegger enn standardløsningen, deriblant vakuumisolasjon. Disse løsningene er foreløpig såpass kostbare at de ikke brukes i konvensjonell husbygging.

 Les også:
Miljøbyen Granåsen i Trondheim er Norges største boligfelt med bare passivhus. Boligfeltet består av eneboliger, rekkehus (bildet) og leiligheter, alle bygget i tråd med den norske standarden for passivhus NS 3700.

Oppdatert 23.01.2018 11:23

Dette er passivhus


  • har lavt varmetap
  • bruker lite energi til oppvarming
  • bruker hovedsaklig fornybar energi til oppvarming
  • oppfyller strenge krav til både byggtekniske løsninger og ventilasjonssystemet