Smart oppussing
— tilbygg/påbygg


Installasjon av solfanger

Hensikt

Solfangere kan levere energi til oppvarming av tappevann og romoppvarming. Solfangere er enkle å installere, medfører små inngrep i konstruksjonen, har en relativt enkel og kjent teknologi og er enkle å fjerne igjen.

Kostnadsestimat

  • Kostnad: 10.000–12.000 kr/m² solfanger.

Estimatet er basert på installasjon av solfangere for å dekke 50 % av tappevannet. Estimatet tar utgangspunkt i Byggforsk prosjektrapport 22 (2008) ”Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon”.

I eksempelhuset koster det 50.000–60.000 kroner å installere solfanger.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 14 kWh/m²/år.

I eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 2.200 kWh i året.

Hvorfor nå?

Installasjon av solfangere krever som regel en viss grad av inngrep i tekking og takkonstruksjonen ellers. Når kunden først gjør inngrep i konstruksjonen, er det ofte fornuftig å vurdere solfangere samtidig. Da unngår kunden å tekke på nytt eller lappe tekkingen, dersom han eller hun senere ønsker å installere solfangere på taket. Enova gir støtte til installasjon av solfangere.

Et solvarmesystem vil kunne gi huset økt verdi og et bedre energimerke.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Solfangere plasseres på tak eller yttervegg. Solfangere overfører solenergi til vann eller annen væske. Denne væsken kan brukes til å dekke boligens varmtvannsbehov eller til oppvarming. For å bruke det i oppvarmingssystemet trenger kunden et lavtemperatur vannbårent varmeanlegg. For å bruke det til tappevann trenger kunden en bereder som kan kobles til solvarmesystemet.

Viktig informasjon til håndverker

Solfangere passer best på flater mot sør, sørvest eller sørøst, og må ikke skygges av natur eller andre konstruksjoner. Mulighetene for utnyttelse av solenergi på tak avhenger av beliggenhet, soltilskudd og muligheter for innfesting. Du må sørge for at konstruksjonen tåler innfesting blant annet med hensyn til egenvekt og vind- og snøpåkjenning. Solfangere veier normalt 30–50 kg/m². Følg leverandørens anvisninger for innfesting og håndtering av snø. 

Solfangere kan integreres i takflaten og monteres både på flate og skrå tak. De gir best ytelse når sola treffer normalt inn på solfangeren. De bør derfor vinkles mot sola fremfor å være horisontale. Leverandøren kan regne på hva som er best.

Viktig for utførelse av tiltaket

Ytelse på systemet avhenger av geografisk beliggenhet, orientering og helning på solfanger, systemutforming og behov.

Muligheter og prinsipper

Et solvarmeanlegg må kombineres med en annen energikilde som biobrensel eller elektrisitet. Et anlegg som skal dekke tappevann anslås til å kunne dekke ca. 50 % av oppvarmingsbehovet til tappevann. Et kombinert anlegg kan dekke ca. 30 % av behovet.

For tappevannsoppvarming vil ofte et solfangerareal på 5–8 m² være tilstrekkelig. En varmtvannsbereder på 300 liter vil være passe stor for energilagring. (Enova)

En bolig på 200 m2 kan kreve et solfangerareal på 25 m² for et anlegg som skal gi tappevann og varme til romoppvarming. (Enova)

Henvisninger

Det forutsettes at du følger leverandørens monteringsanvisning.

Prosjektering av solvarmeanlegg er ytterligere beskrevet i rapporten «Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon» fra SINTEF Byggforsk (prosjektrapport 22/2008).

Se også SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer


Oppdatert 10.12.2015 09:27