Kontrakter til bruk i skoleprosjekter

I prosjekter hvor elever ved en videregående skole skal bygge eller rehabilitere kommunale boliger kan det være utfordringer knyttet til ansvar og risiko. For å gjøre det lettere å sette i gang slike prosjekter, er det utarbeidet forslag til kontrakter kommunen kan bruke i slike anskaffelser.


Det kan være en del juridiske utfordringer knyttet til prosjekter hvor elever skal bygge eller rehabilitere kommunale boliger. Derfor har Lavenergiprogrammet i samarbeid med Bygg21 fått utarbeidet maler til konkurransegrunnlag og avtaledokumenter kommunen kan benytte i slik anskaffelser.

Flere videregående skoler har hatt suksess med prosjekter hvor elever bygger passivhus på oppdrag fra kommunen. Lærere som har organisert passivhus-prosjekter ved skolen opplever at elevene som deltar blir motiverte av at de bygger et “ordentlig” bygg, at de i mindre grad faller fra og at de blir attraktive som lærlinger i lokale bedrifter.

Her får du tips om hva som skal til for å lykkes

 

Juridiske dokumenter kommunen kan benytte i anskaffelsen

Det kan være en del juridiske utfordringer knyttet til slike prosjekter.  På denne nettsiden finner du maler til kontrakter og konkurransegrunnlag kommunen kan benytte i anskaffelsen av entreprenørtjenester i skoleprosjekter. I arbeidet med å utarbeide disse malene, har vi vektlagt den pedagogiske siden ved slike prosjekter. Ordinære kontraktsbestemmelser og krav til kvalitet og frister er tilpasset  at byggingen skal gjennomføres som en del av undervisningen.

Veileder

Til kontraktene er det laget en veileder som forklarer hvordan kommunen kan gjennomføre og anskaffe entreprenørtjenester hvor en videregående skole skal bygge eller rehabilitere en kommunal bolig.

Veilederen forklarer hvilke vurderinger og valg som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av kontraktsmalene og skal hjelpe kommunene å velge kontraktsstrategi.

 

Konkurransegrunnlag : anskaffelse av totalentreprenør

 

Konkurransegrunnlaget er tilpasset skoleprosjekter og er utarbeidet i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Kommunen kan bruke denne malen i anskaffelsen av totalentreprenør.

Avtaledokument kommune – videregående skole

 

Dokumentet Avtaledokument kommunen- videregående skole er basert på Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (Norsk Standard (NS) 8406:2009), men med endringer og suppleringer relevante for skoleprosjekter. Avtalen regulerer ansvar og risikofordeling mellom kommunen og fylkeskommunen som eier den aktuelle videregående skolen.

Avtaledokument kommune – totalentreprenør

 

Dokumentet  Avtaledokument kommune – totalentreprenør regulerer forholdet mellom kommunen og totalentreprenøren i prosjektet. Kontraktsmalen er basert på Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Norsk Standard (NS) 8407:2011)

 

Avtaledokument for rehabiliteringsprosjekter

 

Dokumentet Prosjektutviklingsavtale rehabiliteringsprosjekter er en samspillsavtale til totalentreprisekontrakter som kan brukes i prosjekter hvor det er snakk om rehabilitering av boliger.

 


Oppdatert 14.08.2017 15:18