Lærerveiledning – bygging av passivhus

Denne lærerveiledningen gir deg oversikt over hvordan du kan bruke Lavenergiprogrammets undervisningsmateriell i bygging av passivhus.


Om undervisningsmateriellet

VI har utarbeidet et undervisningsmateriell som skal gi elevene kompetanse om bygging av passivhus. Det er nå foreslått ny byggteknisk forskrift hvor alle bygg skal bygges på passivhusnivå. Dette undervisningsmateriellet vil øke forståelsen hos elevene for hvordan de skal bygge når de kommer ut i arbeidslivet.

Målet er at elevene også skal utvikle kompetanse i forhold til kravene til passivhusstandard som en selvfølgelig del av opplæringen i byggteknikk. Materiellet er bygget rundt en praktisk oppgave. Gjennom å utføre en helhetlig praktisk oppgave i produksjon, der ytterveggen oppfyller kravene til passivhus, blir opplæringen fremtidsrettet. Vi har også utarbeidet artikkeltekster knyttet til bygging av en passivhusvegg. Disse artikkeltekstene skal gi teoretisk forståelse for den praktiske oppgaven de utfører. Hvordan hindre fukt i vegger og tak? Hva er en kuldebro?  I undervisningsmateriellet er det også utarbeidet en film som viser helt konkret hvordan elevene kan bygge ytterveggen.

Kompetansemål

Dette er et undervisningsmateriell som passer for elever på bygg- og anleggsteknikk. Vi har tenkt av materiellet enten kan brukes i prosjekt til fordypning eller som en del av Vg2 byggteknikk. Sentrale læreplanmål er at elevene «Skal utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger» og «kunne bygge komplett bærende yttervegger».

Hva inneholder undervisningsmateriellet?

Praktisk oppgave

Film- slik bygger du en passivshusvegg

Syv fagartikler:

Hva er en kuldebro?

Slik unngår du fukt i vegger og tak

Lufttetthet og luftlekkasjer

Slik isolerer du en passivhusvegg

Vinduer i passivhus

Trykktesting

Termografering

Hvis elevene har liten kjennskap til tema har vi også laget et tverrfaglig undervisningsmateriell som introduksjon til energieffektivisering. Her finner du dette.

Elevene på Sogn prøvebygger
Elevene på Sogn prøvebygger passivhusvegger i 1:5. Foto: Tom Erik Hjemmen

Praktisk oppgave

Elevene skal i små grupper (2-4) planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet med en komplett bærende yttervegg i henhold til kravene som stilles til passivhus. For en klasse kan fire vegger sannsynligvis passe bra. Hver gruppe skal bygge en yttervegg for huset. Ytterveggene skal planlegges utført med bindingsverk, vindtetting og utvendig kledning. I tillegg skal det monteres dampsperre og innvendig kledning.  Veggene skal også monteres sammen, og det skal settes inn et vindu.  En gruppe kan for eksempel skal sette inn en «tenkt» ytterdør.

For elever som kommer langt/oppnår høy måloppnåelse, bør det i tillegg fokuseres mer på detaljer for overgang yttervegg/gulv og yttervegg/tak.

Dette er rammer for oppgaven du må ha satt opp på forhånd:

  • Bestemme lenge og høyde på veggene (skisse)
  • Bestemme vindusstørrelse/dører for å kunne ta hensyn til planlegging av bindingsverket.
  • Velge tabeller for beregninger av overdekninger. (For eksempel husbredde 7200 mm. Snølast på mark 3,5 KN/m2)
  • Gi opplysninger om netto romhøyde, kan med fordel være 2400 mm.

– Eksempel på tilleggsinformasjon kan være at stenderlengde beregnes ut fra at det legges 8 mm laminat, 2 mm parkettunderlag, 36×48 mm nedforing i himling, samt at himling kles med 13 mm gips.

  • Opplysninger om veggen

– Innvendig kledning (Ulik løsning for gruppene? Plater, panel osv)

– Utvendig panel (ulikt løsning for gruppene? Liggende eller stående panel osv)

Planleggingsdelen

Elevene skal utarbeide et planleggingsdokument som viser hva de skal gjøre. Samtidig vil mye være avhengig av hvor elevene er i opplæringsløpet. Derfor vil det sikkert for flere være et planleggingsdokument som blir videreutviklet i læringsprosessen.

I planleggingsdelen skal eleven utarbeide nødvendige tegninger og finne beskrivelser for hvordan arbeidet skal utføres. Bygging av yttervegger kan gjerne kombineres med at man har bygd gulv i forkant. Gulvet kan med fordel være et trebjelkelag, i så fall vil oppgaven omfatte det meste av tømrerdelen i Vg2 byggteknikk.

Vi har satt opp et forslag til hvilke momenter elevene skal vurdere i planleggingsdelen.  Oppgaven kan med fordel også gjøres åpen. Det betyr at elevene skal kunne sette opp momentene for planleggingen selv. Her er det viktig at detaljnivået tar hensyn til de stedlige forhold og progresjonen for gruppa. Momentene vi har satt opp er bare som forslag til oppgave for elevene.

Gjennomføringsdelen

Nå skal veggene bygges. Det er flere måter å benytte fagartiklene og filmen om bygging av passivhusvegg. En måte på gjøre det på er å bruke det teoretiske stoffet samtidig som man jobber med den praktiske oppgaven.

Dokumentasjon og egenvurdering

I dokumentasjonsdelen skal elevene

  • Skrive kort om deloppgavene undervegs og gjerne ta bilder.
  • Beskrive hva de synes om arbeidet de har utført:

– Hva er de fornøyd med? Hvorfor?

– Hva skal til for at resultatene kunne blitt enda bedre? Hvordan?

– Utarbeid skjema “melding om avvik“ for oppgaven.

 

Eksempel på skjema: Samsvar mellom planer- og tegninger og utført arbeid.

Vurdering fra læreren

Å bygge bærende yttervegger innebærer at elevene må ha kompetanse i de fleste læreplanmålene i produksjonsfaget. Konkret for denne oppgaven betyr det at elevene undervegs i prosessen får opplæring og veiledning. Dette kan gi grunnlag for en sluttkompetanse der elevene vurderes ut fra evnen til måloppnåelse for punktene i tabellen under. Tabellen må ses i tillegg til den tekniske utførelsen av ytterveggen. Den skal også vurderes ut fra en syning undervegs i byggingen. Kriteriene skal være kjent for elevene gjennom hele prosessen.

Sluttvurdering av bærende yttervegg for passivhus.

Vurderes sammen med veggen som står der. Elevene skal gjennomføre en individuell, skriftlig gjennomgang av prosjektet som en prøve der alle hjelpemidler er tillatt.


Oppdatert 10.12.2015 16:01