Smart oppussing


Montere vannbåren varme

Hensikt

Tilrettelegge for fremtidig energieffektivisering og bruk av fornybar energi til oppvarming. På denne måten legger kunden til rette for å utvikle boligen til å bli fremtidsrettet og miljøvennlig på en rimelig måte, og det kan gjøres skrittvis.

Kostnadsestimat

  • Kostnad: 800–950 kr/m² gulv.

Estimatet er basert på montering av radiatorer for å dekke 100 % av oppvarmingen. Beregningen tar utgangspunkt i Enovas rapport ”Kostnader ved installasjon av vannbåren varme (2010)” Pris vil avhenge av arealet samt type gulv.

I eksempelhuset koster det 123.800–149.000 kroner å montere vannbåren varme.

Hvorfor nå?

Vannbåren varme har fleksibilitet i forhold til hvilken energikilde som benyttes. Lavtemperatur varmeanlegg er anlegg som benytter varmtvann som holder ca. 30 eller lavere. Fordelen med lav temperatur er at utvalget i valg av varmekilde er størst. Varmekilder som solfangere, gjenvinningsvarme fra gråvann og varmepumpe jobber best på slike lave temperaturer.

Lavtemperatur varmeanlegg er normalt sett enklest å legge som gulvvarme. En slik løsning må integreres i gulvet og det bør derfor tilrettelegges for dette når det likevel gjøres inngrep i gulvet. Vannbåren varme med radiatorer krever også inngripen i konstruksjonen ved gjennomføring av rør. Dette er spesielt komplisert og kostbart å gjøre i ettertid, da det må lages hull i gulv, vegger og etasjeskiller for å fremføre rør til radiatorene.

Enova gir støtte til komplett installering av vannbåren varme i bygg.

Viktig å huske

Viktig å si til kunden

Vannbåren varme tillater at kunden relativt enkelt kan skifte ut varmekilden, noe som gjør valg av energikilde fleksibelt. Vannbåren gulvvarme har lave temperaturkrav og er derfor velegnet for miljøvennlige energikilder som har best virkningsgrad om de leverer på lave temperatur. Dette er energikilder som solvarme, gjenvinningsvarme fra gråvann eller varmepumpe.

Viktig informasjon til håndverker

Ved installasjon av vannbåren gulvvarme er det viktig å soneinndele gulvarealet på en hensiktsmessig måte. Enkelte gulvoverflater (gulvbelegg, parkett osv.) har begrensninger på hvor mye effekt per m2 de tåler. Det er viktig å ivareta dette ved valg av gulvoverflater og installasjon av gulvvarme.

Dersom en miljøvennlig energikilde ikke installeres samtidig, kan elektrisk oppvarming benyttes frem til andre mer miljøvennlige varmekilder er på plass.


Oppdatert 14.10.2015 14:39