Skifte vindu i trevegg: Utvendig etterisolering

Når du etterisolerer utvendig, anbefaler vi å flytte vinduet med ut i vegglivet. Enten du flytter vinduet eller skifter til nytt, må det plasseres riktig og det må tettes godt rundt.


Illustrasjon: SINTEF Byggforsk.

Når du velger nye vinduer

Nye vinduer bør tilfredsstille kravene til Norsk dør- og vinduskontroll (NDUK). Det kan også være en god ide å sjekke om vinduet har teknisk godkjenning eller produktsertifikat fra SINTEF Byggforsk. I TEK10 er det krav til dokumentasjon av et produkts egnethet. Det er lov å selge byggevarer i Norge som ikke egner seg til norske forhold. Vær derfor nøye med hvilket vindu du velger.

Hvor langt inn bør jeg plassere vinduene?

Vinduets plassering er en avveining av ulike hensyn. Plasseres vinduet slik at sporet i karmen for vannbrettbeslaget er på linje med vindsperren, er dette som oftest det enkleste å få tett for slagregn. Ved værhard plassering vil dette veie tungt. Dessverre medfører denne løsningen en kuldebro. Avhengig av krav til varmetap, vil man derfor ofte flytte vinduet litt lenger inn. Da må det etableres en membran som tetter mellom vindu og vindsperre. Egnet løsning og riktig utførelse er svært viktig.

Hvordan bør jeg tette rundt vinduet?

Bruk prinsippet med totrinnstetting for utvendig tetning av alle vindu- og dørfuger. Det vil si ett sjikt for regntetting og ett sjikt for vindtetting. Luftet kledning og vindsperre er et eksempel på totrinnstetting. Den samme typen totrinnstetting oppnår du for eksempel med et beslag mot regn og en skjermet fuge under som tetter for vinden. Vindtettingen kan være elastisk fugemasse, skum eller ulike typer teip og strimler.

Det bør være et luftet hulrom mellom regntetting og vindtetting som tillater at vann kan renne ut og at eventuell fukt i materialene får tørke ut. Avstanden mellom regntetting og vindtetting må være minst 10 mm.

Innenfor vindtettingen monterer du typisk isolasjonsremser av mineralull og etablerer et innvendig tettesjikt av for eksempel bunnfyllingslist og fugemasse, skum eller klemt dampsperre/teip. Vær oppmerksom på at skum kan ekspandere i etterkant og presse karmene sammen slik at vinduene ikke lar seg åpne. Dessuten er ikke skummet damptett dersom overskytende skum skjæres bort – og det gjøres ofte.

Vær nøye

Mange moderne vinduer har egne systemer for innfestning og tetting. Vær nøye med å følge disse.

I tillegg til det som er omtalt i denne artikkelen må du være sikker på at veggkonstruksjon/losholter og innfesting er god. Du må sikre deg at beslag er riktig utført og har god helling. Les mer og se detaljtegninger i byggdetaljblad 523.701.

Når arbeidet er ferdig, bør du sjekke at tettheten rundt vinduene er god. Du kan enkelt sjekke dette med røykampuller og avtrekksventilasjon som går for fullt, eller du kan termografere ved undertrykk.

 

Hvordan går jeg fram når jeg skal etterisolere utvendig og bytte vinduer?

1. Ta nøyaktige mål av de gamle vinduene. Nye vinduer må ha dimensjon som gir plass til en monterings / tettefuge mellom karm og vegg på alle sider (ca 8-15 mm).

2. Lag utforing for vinduene når du lager utforingen for ny isolasjon på veggen.

3. Ta ut eksisterende vindu etter at ny isolasjon og vindsperre er på plass.

4. Monter vannbrett og vannbrettbeslag over vindu.

5. Fest vindsperra på veggen, og klem den godt fast mot utforingen rundt vindu.

6. Monter vannbrett og membran med sideoppbrett under vinduet.

7. Monter nytt vindu i riktig posisjon i veggen og fest vinduet med skruer.

8. Fyll monteringsfugen med isolasjon.

9. Legg i bunnfyllingslist og fugemasse.

10. Monter vannbrettbeslag under vinduet.

11. Monter utlekting og kledning på veggen.

12. Monter eventuelle dekklister rundt vinduet

Se instruksjonsvideoen fra Montér

Når arbeidet er ferdig, bør du sjekke tilstanden på de innvendige vindusfugene og at tettheten rundt vinduene er god. Du kan enkelt sjekke dette med røykampuller og avtrekksventilasjon som går for fullt, eller du kan termografere ved undertrykk

 

Kilder og anbefalte byggdetaljblad

  • 701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk
  • 003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger.
  • 511 Etterisolering av yttervegger av tre

Oppdatert 15.09.2017 14:40