Kunnskapsbank


Forskning på passivhus

I det norske forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) skal vi evaluere boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå og sammenligne dem med boliger bygget etter gjeldende byggtekniske forskrift (TEK 10).

Partnerne i forskningsprosjektet EBLE er boligprodusenter og offentlige myndigheter. Lavenergiprogrammet er prosjektets eier og SINTEF Byggforsk utfører forskningen.

Om forskningsprosjektet EBLE

Det er økende interesse for bygninger med lavt energibehov og fornybare energiløsninger. I Norge er det bygget mange passivhus og lavenergihus. Det er imidlertid foretatt få systematiske undersøkelser av hvordan slike bygninger fungerer i praksis i Norge.

Siden passivhus fortsatt er relativt nytt i Norge blir det også møtt med en del skepsis. Økt risiko for fukt, overtemperatur og andre inneklimaproblemer er blant diskusjonstemaene.  Dette er temaer som undersøkes i dette forskningsprosjektet

Partnere inn i prosjektet er boligprodusenter, entreprenører, byggherrer og myndigheter.  Sintef Byggforsk gjennomfører forskningen mens Lavenergiprogrammet er prosjekteier og har ansvaret for å formidle resultater og nyheter fra prosjektet.

Prosjektet har fått forskningsmilder fra RENERGI-programmet i Norges forskningsråd. Samarbeidspartnerne i innovasjonsprosjekter bidrar med egeninnsats. I tillegg støtter både Lavenergiprogrammet, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Husbanken og Enova prosjektet

Forskningstemaer i EBLE

ENERGIBRUK

I EBLE- prosjektet vil vi prøve å forklare betydningen av beboernes vaner, husets konstruksjon og de tekniske installasjonene, opp mot energibruken i boligen.

For å undersøke energibruk har vi montert utstyr som er koblet til kursmålere og vannmålere som registrerer faktisk energibruk per time over året. På denne måten kan vi finne ut hvor mye energi beboerne bruker til oppvarming, lys og teknisk utstyr, og sammenligne målingene med energiberegningen for bygget. Vi tar også hensyn til variasjonene i utetemperaturen over året når vi sammenligner målingene med beregningene.

For å kunne forklare forskjellene i energibruk mellom husholdningene, ser vi også på hvor høy innetemperatur beboerne har, samt hvordan de bruker varmeanlegget, ventilasjonsanlegget, osv. Noen velger kanskje å skru ned ventilasjonsanlegget når de reiser på ferie, andre bruker kanskje har på varmen i baderomsgulvet hele året. Dette påvirker selvsagt hvor mye energi som brukes i boligen.

INNEKLIMA I PASSIVHUS

I EBLE-prosjektet ønsker vi å undersøke om det er godt inneklima i passivhusene. Er det for varmt eller for kaldt i husene? Er luftkvaliteten god nok? Og er inneklimaet i passivhus dårligere eller bedre sammenlignet med bygg som bygges etter dagens forskriftskrav (TEK 10), og i så fall hvorfor det?

Vi undersøker inneklimaet gjennom å måle fukt i konstruksjonen, samt relativ fuktighet, temperatur og CO2-nivå i inneluften. Vi gjør også intervjuer med beboerne for å undersøke om de er fornøyd med inneklimaet i boligene sine.

Ved å sammenligne det beboerne sier og de fysiske målingene ønsker vi å få en bedre forståelse av hva som påvirker beboernes opplevelse av inneklima. Gjennom intervjuer og målinger kan vi også finne indikasjoner på om noen tekniske installasjoner og konstruksjonsløsninger kan forårsake dårlig inneklima, slik at vi kan komme med forslag til forbedringer.

BYGGETEKNIKK OG BYGGEPROSESS

For oppnå kravene i standarden NS 3700 – “Kriterier for passivhus og lavenergibygninger”, må de som bygger være ekstra påpasselige med lufttetting og fuktsikring. I EBLE-prosjektet ønsker vi å finne ut om dette gjør at byggeprosjektet tar lengre tid, om de som bygger oppfatter det som vanskeligere enn å bygge andre hus (TEK 10) og hvorvidt disse faktorene påvirker kostnadene ved å bygge passivhus.

Dette undersøker vi gjennom å intervjue byggeledere, prosjektledere, tekniske sjefer, bas /formenn eller andre som har vært sentrale i byggeprosessen.

Vi kartlegger også erfaringene de involverte i byggeprosjektet har gjort seg med hensyn til valg av konstruksjonsløsninger og tekniske installasjoner. Dette danner grunnlag for anbefalinger for andre som skal bygge passivhus.

KOSTNADER

Hvor mye mer koster det å bygge et passivhus, sammenlignet med et TEK10-hus? Det finnes i dag ingen gode svar på dette spørsmålet og anslagene for merkostnadene varierer mellom 2 og 20%.

I EBLE-prosjektet ønsker vi å finne ut hva som påvirker kostnadene knyttet til å bygge et passivhus. Vi ønsker også å finne svaret på om merkostnadene skyldes manglende erfaring med å bygge passivhus, og i så fall om kostnadene kan forventes å gå ned, etter hvert som entreprenører og boligprodusenter får mer erfaring fra slike byggeprosjekter.

Meld deg på frokostmøtet “Hva koster det å bygge passivhus” 13. april 2016

Forskningsmetode

Boligene som er med i EBLE-prosjektet er utstyrt med instrumenter som måler:

 • formålsdelt energibruk – hvor mye energi bruker beboerne til romoppvarming, varmtvann, lys og teknisk utstyr
 • innetemperatur
 • CO2 og relativ fuktighet i enkelte rom
 • fukt i konstruksjonen

Enkelte boliger er valgt ut som “forbildehus” der instrumenteringen og målingene er mer omfattende enn i de andre boligene som er med i forskningsprosjektet.

I alle boligene måler vi inneklima og energibruk. I “forbildehusene” måler vi i tillegg fukt i konstruksjonene. Målingene av inneklima og energibruk er også litt mer omfattende i disse husene.

Plasseringen av måleutstyret

Måleutstyret blir montert i boligen under bygging, og blir montert ned igjen etter ca. to år. Det er viktig at de som bor i husene ikke flytter på utstyret i løpet av disse to årene.

Forskerne trenger ikke å komme inn i boligen for å hente ut data, dette skjer automatisk. Utstyret kommuniserer trådløst med en basestasjon som kommuniserer med en server via mobilnettet. Alle data blir lagret på denne serveren.

Intervjuer med de som har bygget huset og med de som bor i dem

Vi intervjuer byggeledere og andre som har vært med på å bygge boligene. I noen boliger intervjuer vi også de som bor i boligen om hvilke vaner de har knyttet til energibruk og inneklima, samt hvordan de opplever inneklimaet i boligen.

Resultatet av målingene og svarene på undersøkelsene vil bli presentert i forskningsrapporter hvor de blir anonymisert slik at de ikke kan knyttes til den enkelte beboer.

Pilotprosjektene i EBLE

Pilotprosjektene i EBLE består av eneboliger, rekkehus og leiligheter. I tillegg har vi inkludert en kontrollgruppe av boliger som er bygget etter dagens forskriftskrav (TEK 10).

Miljøbyen Granåsen er Nordens største boligfelt med passivhus. Heimdal Bolig er utbygger og en av partnerne i forskningsprosjektet EBLE. I løpet av to år vil vi hente ut måledata fra 25 av leilighetene på Granåsen. Foto: Heimdal Bolig/ Stein Larssen

Disse boligene er med i EBLE-prosjektet

 

 • Miljøbyen Granåsen i Trondheim: 25 leiligheter med passivhusstandard
 • Mesterhus Namsos: 2 eneboliger bygget etter passivhusstandard, 2 eneboliger bygget etter TEK 10
 • OBOS, Stenbråtlia i Oslo:  33 rekkehus bygget som lavenergiboliger og 1 enebolig på passivhusnivå
 • Block Watne, Rossåsen i Sandnes: 2 eneboliger (av 5 totalt) bygget etter passivhusstandard
 • Jadarhus, Rossåsen i Sandnes: 4 eneboliger bygget etter passivhusstandard
 • Fjogstad-Hus, Rossåsen i Sandnes: 9 eneboliger bygget etter passivhusstandard
 • Skanska, Skarpnes i Arendal: 5 eneboliger bygget som nullutslippshus

 

Miljøbyen Granåsen i Trondheim

25 leiligheter med passivhusstandard

Passivhus på Snåsa

2 passivhus eneboliger

Stenbråtlia

33 rekkehus og en enebolig

Rossåsen boligfelt - Block Watne

5 eneboliger

Rossåsen boligfelt - Jadarhus

4 eneboliger

Rossåsen boligfelt - Fjogstadhus

9 eneboliger

Skarpnes

5 eneboliger

Publikasjoner


Frokostmøte 13.4.2016

 

Hvor mye koster det å bygge passivhus og hva har lavere lekkasjetall og tykkere yttervegger å si for byggekostnadene? SINTEF Byggforsk har beregnet byggekostnader for 6 ulike varianter av typehuset Trend fra Norgeshus.

Last ned presentasjonen her

Frokostmøte i Oslo 19.11.2015

Guro Hauge i Lavenergiprogrammet og Inger Andresen i SINTEF Byggforsk presenterte foreløpige resultater fra forskningsprosjektet EBLE.

Last ned presentasjonen (PDF, 2 Mb)

Frokostmøtet KLIMAX i Trondheim

Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk presenterte foreløpige resultater fra forskningsprosjektet EBLE på frokostmøtet KLIMAX i Trondheim 16. september 2015.

 

Klimax-foredrag (PDF)

Se video av foredraget her (YouTube)