Kunnskapsbank


Forskning på passivhus

I det norske forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) har forskere i SINTEF Byggforsk evaluert boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå og sammenligne dem med boliger bygget etter byggteknisk forskrift (TEK 10) før de nye energikravene trådte i kraft 1. januar 2016.

Partnerne i forskningsprosjektet EBLE var boligprodusenter og offentlige myndigheter. Lavenergiprogrammet er prosjektets eier og SINTEF Byggforsk utførte forskningen.

Om forskningsprosjektet EBLE

Det er økende interesse for bygninger med lavt energibehov og fornybare energiløsninger. I Norge er det bygget mange passivhus og lavenergihus. Det er imidlertid foretatt få systematiske undersøkelser av hvordan slike bygninger fungerer i praksis i Norge.

Siden passivhus fortsatt er relativt nytt i Norge blir det også møtt med en del skepsis. Økt risiko for fukt, overtemperatur og andre inneklimaproblemer er blant diskusjonstemaene.  Dette er temaer som ble undersøkt i dette forskningsprosjektet

Partnere inn i prosjektet var boligprodusenter, entreprenører, byggherrer og myndigheter.  Sintef Byggforsk gjennomførte forskningen mens Lavenergiprogrammet er prosjekteier og har ansvaret for å formidle resultater og nyheter fra prosjektet.

Prosjektet fikk forskningsmilder fra RENERGI-programmet i Norges forskningsråd. Samarbeidspartnerne i innovasjonsprosjekter bidrar med egeninnsats. I tillegg har Lavenergiprogrammet, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Husbanken og Enova støttet prosjektet

Forskningstemaer i EBLE

ENERGIBRUK

I EBLE- prosjektet har vi hatt til hensikt å forklare betydningen av beboernes vaner, husets konstruksjon og de tekniske installasjonene, opp mot energibruken i boligen.

For å undersøke energibruk monterte SINTEF utstyr som er koblet til kursmålere og vannmålere som registrerte faktisk energibruk per time over året. På denne måten kunne vi finne ut hvor mye energi beboerne bruker til oppvarming, lys og teknisk utstyr, og sammenligne målingene med energiberegningen for bygget. Vi tar også hensyn til variasjonene i utetemperaturen over året når vi sammenligner målingene med beregningene.

For å kunne forklare forskjellene i energibruk mellom husholdningene, har vi også sett på hvor høy innetemperatur beboerne har, samt hvordan de bruker varmeanlegget, ventilasjonsanlegget, osv. Noen velger kanskje å skru ned ventilasjonsanlegget når de reiser på ferie, andre bruker kanskje har på varmen i baderomsgulvet hele året. Dette påvirker selvsagt hvor mye energi som brukes i boligen.

INNEKLIMA I PASSIVHUS

I EBLE-prosjektet ønsket vi å undersøke om det er godt inneklima i passivhusene. Er det for varmt eller for kaldt i husene? Er luftkvaliteten god nok? Og er inneklimaet i passivhus dårligere eller bedre sammenlignet med bygg som bygges etter dagens forskriftskrav (TEK 10), og i så fall hvorfor det?

SINTEF undersøkte inneklimaet gjennom å måle fukt i konstruksjonen, samt relativ fuktighet, temperatur og CO2-nivå i inneluften. De gjorde også intervjuer med beboerne for å undersøke om de er fornøyd med inneklimaet i boligene sine.

Ved å sammenligne det beboerne sier og de fysiske målingene ønsket vi å få en bedre forståelse av hva som påvirker beboernes opplevelse av inneklima. Gjennom intervjuer og målinger kunne vi også finne indikasjoner på om noen tekniske installasjoner og konstruksjonsløsninger kan forårsake dårlig inneklima, slik at det var mulig å komme med forslag til forbedringer.

BYGGETEKNIKK OG BYGGEPROSESS

For oppnå kravene i standarden NS 3700 – “Kriterier for passivhus og lavenergibygninger”, må de som bygger være ekstra påpasselige med lufttetting og fuktsikring. I EBLE-prosjektet ønsket vi å finne ut om dette gjorde at byggeprosjektet tok lengre tid, om de som bygger oppfattet det som vanskeligere enn å bygge andre hus (TEK 10) og hvorvidt disse faktorene påvirket kostnadene ved å bygge passivhus.

Dette undersøkte SINTEF gjennom å intervjue byggeledere, prosjektledere, tekniske sjefer, bas /formenn eller andre som har vært sentrale i byggeprosessen.

Vi kartla også erfaringene de involverte i byggeprosjektet har gjort seg med hensyn til valg av konstruksjonsløsninger og tekniske installasjoner. Dette dannet grunnlag for anbefalinger for andre som skal bygge passivhus.

KOSTNADER

Hvor mye mer koster det å bygge et passivhus, sammenlignet med et TEK10-hus? Da forskningsprosjektet EBLE ble etablert fantes det ingen gode svar på dette spørsmålet og anslagene for merkostnadene varierte mellom 2 og 20%.

I EBLE-prosjektet ønsket vi å finne ut hva som påvirker kostnadene knyttet til å bygge et passivhus. Vi ønsket også å finne svaret på om merkostnadene skyldes manglende erfaring med å bygge passivhus, og i så fall om kostnadene kan forventes å gå ned, etter hvert som entreprenører og boligprodusenter fikk mer erfaring fra slike byggeprosjekter.

Forskningsmetode

Boligene som er med i EBLE-prosjektet er utstyrt med instrumenter som måler:

 • formålsdelt energibruk – hvor mye energi bruker beboerne til romoppvarming, varmtvann, lys og teknisk utstyr
 • innetemperatur
 • CO2 og relativ fuktighet i enkelte rom
 • fukt i konstruksjonen

Enkelte boliger ble valgt ut som “forbildehus” der instrumenteringen og målingene var mer omfattende enn i de andre boligene som er med i forskningsprosjektet.

I alle boligene målte vi inneklima og energibruk. I “forbildehusene” målte vi i tillegg fukt i konstruksjonene. Målingene av inneklima og energibruk var også litt mer omfattende i disse husene.

Plasseringen av måleutstyret

Måleutstyret ble montert i boligen under bygging, og ble montert ned igjen etter ca. to år.
Forskerne trengte ikke å komme inn i boligen for å hente ut data, dette skjedde automatisk. Utstyret kommuniserer trådløst med en basestasjon som kommuniserer med en server via mobilnettet. Alle data ble lagret på denne serveren.

Intervjuer med de som har bygget huset og med de som bor i dem

SINTEF intervjuet byggeledere og andre som har vært med på å bygge boligene. I noen boliger intervjuet de også de som bor i boligen om hvilke vaner de har knyttet til energibruk og inneklima, samt hvordan de opplever inneklimaet i boligen.

Resultatet av målingene og svarene på undersøkelsene er presentert i samlerapporten fra EBLE-prosjektet hvor beboerne er anonymisert slik at de ikke kan knyttes til den enkelte beboer.

Pilotprosjektene i EBLE

Pilotprosjektene i EBLE bestod av eneboliger, rekkehus og leiligheter. I tillegg inkluderte vi en kontrollgruppe av boliger som er bygget i tråd med byggteknisk forskrift på den tiden (TEK 10 før de nye energikravene trådte i kraft 1. januar 2016).

På Rossåsen i Sandnes har Jadarhus, Fjogstad-Hus og Block Watne bygget tilsammen 18 eneboliger med passivhusstandard. Boligprosjektene har vært med i EBLE-prosjektet.

Disse boligene var med i EBLE-prosjektet

 

 • Miljøbyen Granåsen i Trondheim: 25 leiligheter med passivhusstandard
 • Mesterhus Namsos: 2 eneboliger bygget etter passivhusstandard, 2 eneboliger bygget etter TEK 10
 • OBOS, Stenbråtlia i Oslo:  33 rekkehus bygget som lavenergiboliger og 1 enebolig på passivhusnivå
 • Block Watne, Rossåsen i Sandnes: 2 eneboliger (av 5 totalt) bygget etter passivhusstandard
 • Jadarhus, Rossåsen i Sandnes: 4 eneboliger bygget etter passivhusstandard
 • Fjogstad-Hus, Rossåsen i Sandnes: 9 eneboliger bygget etter passivhusstandard
 • Skanska, Skarpnes i Arendal: 5 eneboliger bygget som nullutslippshus

 

Miljøbyen Granåsen i Trondheim

25 leiligheter med passivhusstandard

Passivhus på Snåsa

2 passivhus eneboliger

Stenbråtlia

33 rekkehus og en enebolig

Rossåsen boligfelt - Block Watne

5 eneboliger

Rossåsen boligfelt - Jadarhus

4 eneboliger

Rossåsen boligfelt - Fjogstadhus

9 eneboliger

Skarpnes

5 eneboliger

Publikasjoner


Samlerapport: Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE), 2017

Målet med prosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) har vært å øke kunnskapen om boliger på passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av 64 passivhus og ti TEK10-boliger. Undersøkelsen bygger på omfattende instrumentering og måling, samt intervjuer med beboerne.

Samlerapporten finner du på her (sintefbok.no)

Hvordan er det å bo i energieffektive hus bygget i norsk klima?

Foredrag på Lavenergiprogrammets seminar “Lavenergiprogrammet 10 år på 100 minutter” den 2. november på Kulturhuset i Oslo

 

Last ned presentasjonen her (PDF)

 

Frokostmøte i Oslo 13.4.2016

Er det mulig å forenkle varmeløsningene i bygg som har lavt oppvarmingsbehov?

Tore Wigenstad i Skanska Teknikk presenterte prosjektet Finstad Park i Ski kommune hvor Skanska bygger boligblokker i tre trinn: TEK 10, lavenergi og passivhus.

Last ned presentasjonen her

 

Frokostmøte i Oslo 19.11.2015

Kristian Stensrud i Heimdal Bolig presenterte erfaringer fra Miljøbyen Granåsen.

Her finner du presentasjonen

Evaluering av ni eneboliger på Rossåsen i Sandnes

 

Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes.

Utgivelsesår: 2015
Forfattere: Judith Thomsen, Anna Svensson, Lars Gullbrekken
ISBN: 978-82-536-1424-3

Last ned rapporten her