Kunnskapsbank


Standarder

Det finnes flere standarder som omhandler energibruk i bygninger. De mest brukte standardene for energibruk i bygninger er NS3031 og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.

Det finnes flere standarder som omhandler energibruk i bygninger. De mest brukte standardene for energibruk i bygninger er NS3031 og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.

NS 3031 – Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data

Energiberegninger for bygninger skal utføres i henhold til standarden NS 3031 som inneholder nasjonale regler for beregning av bygningers energiytelse.

NS 3031 brukes til å beregne:

 • varmetapstall
 • varmetapsbudsjett
 • netto energibudsjett
 • levert energi
 • CO2-utslipp og primærenergi

Standarden har også normative tillegg.

Standarden kan brukes til å:

 • dokumentere bygningers varmetap ved omfordeling av energitiltak gitt i teknisk forskrift (TEK)
 • dokumentere bygningers netto energi- behov opp mot energirammen i TEK
 • dokumentere teoretisk energibehov i energimerkeordningen av bygninger
 • optimalisere energibehovet til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger
 • vurdere effekten av mulige energitiltak på eksisterende bygninger ved å beregne energibehovet også uten energitiltak

Standarden omfatter tre forskjellige beregningsalternativer:

 1. månedsberegninger (stasjonære),
 2. forenklet timeberegning (dynamisk)
 3. detaljerte beregningsprogrammer (dynamiske).

Bare månedsberegning er detaljert beskrevet i standarden.

NS 3031 kan du kjøpe hos Standard Norge 

 

NS 3700 – Kriterier for passivhus og lavenergihus

Den norske passivhusstandarden for boliger, NS 3700, stiller krav til:

 • varmetapstall
 • komponenter
 • oppvarmingsbehov
 • fornybar energi

Kravene er både knyttet til bygningskropp som angir robustheten i bygget, og til valg av energikilder for å sikre at det benyttes fornybare energikilder til romoppvarming og tappevann. Kravene er klimaavhengige. Det betyr at det er lettere å tilfredsstille kravene i de mildeste strøkene i Norge. For lokale klima som er kaldere enn Oslo, er kravene i prinsippet omtrent de samme som i Oslo.

Les mer om kravene til varmetapstall, oppvarmingsbehov, energiforsyning og minstekrav til komponenter og løsninger i passivhus i kursmateriellet til Lavenergiprogrammets kurs i passivhus

Standarden NS 3700 kan du kjøpe hos Standard Norge

 

NS 3701 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – yrkesbygninger

Standarden NS 3701 stiller krav til yrkesbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Passivstandarden for yrkesbygg stiller krav til:

 • transmisjons- og infiltrasjonstap
 • oppvarmingsbehov
 • kjølebehov
 • energibehov til belysning
 • komponentkrav
 • luftmengder.

Standarden inneholder kriterier for 11 yrkesbyggkategorier. Kravene varierer i forhold til areal, type bygg og klima.
Les mer om kravenei kursmateriellet til Lavenergiprogrammets kurs i passivhus

Standarden NS 3701 kan du kjøpe hos Standard Norge

NS- EN 13829 – Bygningers termiske egenskaper – Bestemmelse av bygningers luftlekkasje

Ved trykktesting skal det brukes en kunstig vifte som skaper et under- eller overtrykk. Byggets lekkasjetall måles med såkalt ”blower door” utstyr, og gjøres i henhold til NS-EN 13829. Standarden beskriver differansetrykkmetoden og er ment som en metode for å karakterisere lufttettheten av en klimaskjerm eller deler av den. Standarden kan brukes for å dokumentere at kravene til tetthet etter NS 3700 er oppfylt.

Komplett oversikt over relevante standarder for bygningers energiytelse