Kunnskapsbank


Undersøkelser og rapporter

Her finner du rapporter og undersøkelser Lavenergiprogrammet eller våre samarbeidspartnere utarbeidet. Henvis til kilde dersom du ønsker å bruke hele eller deler av rapportene på egne nettsider eller i publikasjoner.


Hva må de ulike yrkesgruppene ha av kompetanse for å gjennomføre energitiltak?

Vil du ta en bit av markedet med å spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse mot 2030? I den siste delen av rapporten “Hvordan spare 19 TWh i bygg innen 2030?” oppsummerer vi hvilken kompetanse dette vil kreve av ulike yrkesgrupper.

Rapporten er utarbeidet av GEHØR på oppdrag fra Lavenergiprogrammet.

Her kan du laste ned rapporten

Hvordan spare 10TWh i eksisterende bygg? Litteraturstudie

 

Stortinget har bedt regjeringen om å fastsette et mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh. Lavenergiprogrammets litteraturstudie gir oversikt over det kunnskapsgrunnlaget vi allerede har om  om ENØK- tiltak, og da særlig for de kostnadseffektive, «lavthengende fruktene» innen energieffektivisering.

Last ned litteraturstudien

Behov for kompetanse fram mot 2030

Rapporten “Framtidens kompetanse om energieffektivisering og energiomlegging” drøfter behovet for kompetanse i perioden frem til 2030. Rapporten er utarbeidet av ADAPT Consulting, med bistand fra en arbeidsgruppe i Lavenergiprogrammet.

Les rapporten her

Kunnskapsundersøkelse blant utførende 

Undersøkelsen har fokus på hvilken kjennskap, kunnskap og kompetanse tømrere, elektrikere, rørleggere og ventilasjonsmontører har om energikravene i byggteknisk forskrift, passivhus og generelt om energi i bygg.

Få et unikt innblikk i kunnskapsnivået og informasjonsbehovet de utførende har.

Les rapportene her:

Kunnskapsundersøkelse blant håndverkere høst 2016

Kunnskapsundersøkelse blant håndverkere desember 2013

Kunnskapsundersøkelse blant håndverkere vår 2012

 

Betydningen av kompetanse for innkjøp av håndverkstjenester

I denne undersøkelsen har Lavenergiprogrammet spurt profesjonelle byggherrer og entreprenører om og hvordan de stiller krav til kompetanse når de skal kjøpe inn håndverkstjenester. Hva er utfordrende ved å skulle vurdere og etterspørre kompetanse?

Her kan du laste ned rapporten (PDF)

Målgruppeanalyse

På oppdrag fra Lavenergiprogrammet og DIBK gjennomførte IPSOS MMI en målgruppeanalyse i perioden mai til oktober 2014. Hensikten var å kartlegge hvordan håndverkere tilegner seg ny kunnskap, hvilke kilder de benytter for å finne informasjon, hva som motiverer dem for læring og hvilken kultur små og mellomstore håndverkerbedrifter har for læring og deling av kunnskap mellom ansatte.

Last ned rapporten her

Statusanalyse 

Den første rapporten i det norske BuildUpSkills-prosjektet ble gitt ut i 2012. Rapporten gjør opp status for hva håndverkere i Norge kan om energi i bygg, hva som hindrer dem i å få økt kunnskap og hvilke utdanningsveier som finnes for håndverkere i dag.

Energieffektivisering og bruk av fornybar energi i bygningssektoren er en viktig del av europeisk klimapolitikk. BuildUpSkills-prosjektet ble etablert for å bidra til økt kompetanse blant håndverkere om temaet.

Last ned BuildUpSkills-statusanalyse (2012)

 

Enovas barrierestudier

Enova lanserte i 2012 den første grundige analysen som er gjort av det realiserbare potensialet for energieffektivisering i norske bygg. Analysen består av en hovedrapport og tre delrapporter.

Last ned hovedrapporten:

Enova-rapporten om energieffektivisering i norske bygg

Last ned delrapportene: 

 

Varmeløsninger og deres dekningsgrader 

På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har Erichsen & Horgen utarbeidet en rapport som beskriver hvilke kombinasjoner av varmeløsninger som dekker 40 til 60 prosent av netto varmebehov gjennom bruk av fornybare energikilder slik TEK 10 § 14-7 stiller krav om.

Last ned rapporten her