Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

Som prosjekterende må du definere både minste og største luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt ventilasjonsanlegg. Ellers risikerer du upresis regulering, unødvendig støy og spjeld som stenger


En grunnleggende forutsetning for å kunne behovsstyre ventilasjonsanlegg, er at du sikrer minimumsluftmengder (Vmin)når rom eller soner ikke er i bruk. Derfor er du nødt til å definere også Vmin for anlegget, for å sikre at du velger komponenter som kan levere dette. Det kan virke opplagt, men i praksis synder faktisk mange på dette punktet.

Spjeld kan stenge

Vmin må være klart definert for å sikre at spjeldet klarer å regulere langt nok ned. Enkelte spjeld stenger hvis luftmengden kommer under spjeldets arbeidsområde. Da risikerer du at tilluften stenger mens avtrekket går, og rommet får undertrykk.

Vmin er også viktig når du skal velge aggregat; det må også fungere godt ved lave luftmengder.

Romskjema for luftmengder

Teknisk forskrift har krav til minste tillatte gjennomsnittlige luftmengde når en bygning ikke er i bruk. Minstekrav til luftmengder i passivhus er de samme. Kravene er basert på en rekke forutsetninger om emisjons- og temperaturkontroll som må være tilfredsstilt.

Nødvendig friskluftlengde når en bygning er i bruk, vurderer vi ut fra personbelastning, materialbelastning og forurensning fra aktiviteter og prosesser. Les mer om ventilasjon og inneklima.

Disse to luftmengdene skal legges inn på VAV/DCV-spjeldene, og du er nødt til å definere begge tydelig for å kunne velge optimale komponenter – og sikre god drift.

 

søyledigram som viser Vmin og Vmaks for forskjellige rom
Eksempler på minimums-luftmengder (Vmin) og maksimumsluftmengder (Vmaks) for et kontorbygg, med trapp-areal på 20 m2, gang 50 m2, møterom 20 m2, landskap 100 m2, cellekontor 10 m2 og wc 1 m2. Tabell: Hilde Kari Nylund

Oppdatert 07.01.2016 15:12