Løsninger for gulv på grunn

Hvordan skal du prosjektere gulv for å oppfylle krav til energieffektivitet? Opp mot 350 mm isolasjon og effektiv tetting mot yttervegg er viktige stikkord.


Kursmateriell til kurs i prosjektering av energieffektive bygg

Lavenergiprogrammet ble lagt ned 31.12.2017 og er nå en del av Direktoratet for byggkvalitet.

Artikler som er utarbeidet som kursmateriell til kurset “Prosjektering av energieffektive bygg” vil flyttes til Teknas fagblogg for bygg og anlegg i løpet av 2018.

Vær derfor oppmerksom på at denne artikkelen ikke vil bli oppdatert og kan inneholde utdaterte opplysninger.

For trehus er gulv på grunn den vanligste løsningen, ofte med plate på mark med betongstøp, underliggende fuktsperre/radonmembran og isolasjon på drenert grunn.

I praksis betyr energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 17) isolasjonstykkelser fra snaut 250 mm opp til 350- 400 mm – avhengig av isolasjonens varmeledningsevne og gulvets geometri. Det er enkelt å forbedre isolasjonsevnen for gulv mot grunn uten at det gir store konsekvenser for økonomi, byggets utseende eller tomteutnyttelse/boareal.

Gulv på telefarlig grunn må ha markisolasjon for å hindre at telefronten trenger inn under fundamentene. Tykkelse og bredde avhenger av forhold som stedets frostmengde, gulvisolasjon og grunnforhold.

God detaljutforming er viktig for å unngå kuldebroer.

Tett tilslutning mot yttervegg

Figuren under viser løsning for tilslutning mellom yttervegg, ringmur og gulv på grunn. Skal du bruke prefabrikkerte ringmurselementer, må du ha en godt avrettet grunn eller utstøpt såle før montering. Du må sørge for effektiv lufttetting mellom toppen av sokkelen, radonmembranen og bunnsvilla. Velg et tetteprodukt som tetter godt nok mot ujevnheter i underlaget. Dampsperren på veggen må du klemme med lekt som skrus for å sikre god tetting.

Radonsikring

Med god lufttetthet sikrer vi også at radonholdig gass ikke trenger inn i bygget gjennom utettheter i gulv og vegger mot terreng.

  • Radonsperre, luftsperre og fuktsperre bør være samme sjikt, slik at det ikke blir flere tette sjikt og dårlig mulighet for uttørking. Bruk gulvløsninger som gjør det enkelt å legge membranen, med så få bretter og vanskelige detaljer som mulig.
  • Tett svært godt i alle gjennomføringer og ved tilslutninger. Bruk mansjetter dokumentert for den aktuelle membranene.
  • Legger du radonmembran oppå påstøp, må den beskyttes godt i byggeperioden.

Behovet for radontetting i eksisterende bygninger vurderes på bakgrunn av radonmålinger i inneluften. Radonmåling bestilles enkelt på nett. Bygger du nytt gulv på grunn i en eksisterende bygning, bør du legge radonsperre også. I eksisterende bygninger kan tetting mot vegger og rundt gjennomføringer være en utfordring. Hvis du er usikker på om sperresjiktet blir helt tett, bør det legges inn kompenserende tiltak, for eksempel perforerte rør for ventilering under støp. Rørene kan aktiveres med vifte senere ved eventuelt behov.

Kilder og anbefalte byggdetaljblader

  • 521.111 Gulv på grunnen med ringmur. Utførelse.
  • 522.111 Betonggulv på grunnen
  • 520.706 Sikring mot radon ved nybygging
  • 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger

Oppdatert 16.02.2018 16:10