Dette trenger du for å gjøre en energiberegning

For å gjøre energiberegninger, trenger du en rekke data om bygget – fra bygningskategori og orientering til driftstider og møblering.


Skjermbilde fra TEKsjekk
Bilde viser inputskjemaet for TEKsjekk. KIlde: TEKsjekk, SINTEF Byggforsk

 

Før du begynner å gjøre selve energiberegningen, må du hente inn data om:

Overordnede forhold:

 • lokalisering (slik at programmet kan hente inn klimadata automatisk)
 • bygningskategori (skole, kontor, bolig)

Utforming:

 • Geometri
 • Areal og volum (oppvarmet)
 • Orientering
 • Skygge fra nabobygninger

Komponenter:

 • Vegg-konstruksjon
 • Tak-konstruksjon
 • Gulv/kjeller-konstruksjon
 • U-verdier for vinduer og dører
 • Skillevegger
 • Infiltrasjon og luftlekkasje
 • Kuldebroer (lenke til egen artikkel om kuldebroer)

Teknisk utstyr:

 • Ventilasjonssystem
 • Energikilder
 • Virkningsgrad for varmegjenvinner
 • Belysning

Bruk av bygget:

 • Driftstider
 • Møblering
 • Vindusåpning
 • Internlaster fra utstyr og personer

Modellering og bruk av programvare

For å modellere bygget og teknisk utstyr, mater du disse dataene i inn et beregningsprogram. Når du prosjekterer passivhus i Norge, bør du bruke et validert beregningsverktøy som beregner etter standarden NS 3031. TEK-sjekk Energi og Simien fyller disse kravene.

TEK-sjekk Energi

TEK‐sjekk Energi kan brukes til kontrollberegninger mot kravene gitt i teknisk forskrift (TEK10) og NS 3700. Det kan også brukes til å beregne energimerke for bygninger. Alle bygningskategoriene i TEK10 og i energimerkeordningen kan beregnes. Programmet kontrollerer også om kravet til energiforsyning er tilfredsstilt, og det kontrollerer termisk inneklima. TEK-sjekk Energi er validert i henhold til NS‐EN 15265, og distribueres fritt til de som abonnerer på Byggforsk kunnskapssystemer.

Simien

Simien er et norskutviklet energiberegningsprogram som også er validert etter EN 15265 og harmonisert til NS 3031. Programmet gjør dynamiske simuleringer av energibehov, validerer inneklima, og dimensjonerer oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. Simien kan også brukes til å evaluere bygningen mot energikravene i TEK10 og NS 3700.

 

Henvisninger:

 

 

 


Oppdatert 14.12.2015 16:04